Prijava patenta

 1. Što je patent? 

Patent je isključivo pravo priznato za izum koji nudi novo rješenje nekog tehničkog problema. Patent se priznaje za izume koji se odnose na proizvod, postupak ili primjenu.

Uvjeti koje neki izum mora zadovoljiti za priznanje patenta jesu novost u odnosu na postojeće stanje tehnike, inventivna razina i industrijska primjenjivost.

2. Što je sve potrebno za podnošenje prijave patenta i kome podnosim Zahtjev?

Za podnošenje prijave patenta Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo potrebno je dostaviti popunjen P – 1 obrazac, dokaz o uplati troškova postupka i upravnih pristojbi i tekst prijave koji je u skladu s čl. 5. do 8. Pravilnika o patentu. Patentna prijava sadrži opis izuma, patentne zahtjeve i sažetak te crteže ako se na njih poziva u opisu izuma.

Za pomoć možete pogledati primjere:

 1. Ispravno popunjenog obrasca P – 1 
 2. Primjer uplatnica troškova postupka i upravnih pristojbi 
 3. Primjer uredno napisane prijave patenta za jedan izmišljeni izum

 

3. Koliki su troškovi postupka zaštite i održavanja patenta?

Prilikom podnošenja prijave patenta potrebno je uplatiti 100 kn upravne pristojbe i 1200 kn naknade troškova. Troškovi objave prijave patenta i održavanja patenta prve dvije godine uključeni su u ovu cijenu. Nakon objave slijedi postupak ispitivanja čiji troškovi, ovisno o odabiru ispitivanja, mogu iznositi 3900 kn, 2000 kn ili 1000 kn, a upravne pristojbe istim slijedom 100 kn, 80 kn ili 60 kn.

Ako se prizna patent, nositelj prava dužan je svake godine uplaćivati naknadu troškova održavanja. Prikaz troškova i njihov slijed u postupku priznanja i održavanja patenta nalazi se u „Popisu osnovnih troškova postupka za priznanje i održavanje patenta“.

4. Koliko dugo traje postupak priznanja patenta? 

Postupak priznanja patenta započinje podnošenjem prijave Zavodu. Nakon utvrđivanja datuma podnošenja teče zakonsko razdoblje od 18 mjeseci tijekom kojeg se tehnički sadržaj prijave čuva u tajnosti. U navedenom razdoblju provodi se formalna provjera patentne prijave čime se utvrđuje ispunjava li prijava sve zakonske uvjete za objavu. Ako uvjeti nisu ispunjeni, Zavod poziva prijavitelja da u zakonskom roku ukloni nedostatke. Prijava se nakon 18 mjesečnog razdoblja objavljuje u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva, i nakon objave je dostupna u bazi podataka na web stranici Zavoda.

Iako postupak priznanja patenta može potrajati nekoliko godina, važno je napomenuti da se zaštita uvjetno ostvaruje utvrđivanjem datuma podnošenja prijave patenta.

5. Kako saznati postoji li nešto slično vlastitom izumu?

Sličnost nekog izuma može se provjeriti pretraživanjem baza patentnih dokumenata. Najčešće se koriste besplatne patentne baze, kao što su:

 1. registar Zavoda 
 2. hr.esp@cenet.com

Osim samostalnog pretraživanja dostupne su i profesionalne usluge pretraživanja patentnih baza podataka, koje se mogu zatražiti u INCENTIV-u.

Za dodatnu pomoć obratite se našem Recupero timu.

Kako registrirati stranu udrugu?

Strana udruga može obavljati svoju djelatnost na području Republike Hrvatske nakon upisa u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

Strana udruga je udruga ili drugi oblik udruživanja osnovan bez namjere stjecanja dobiti koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o udrugama, a valjano je osnovana na temelju pravnog poretka strane države.

Strana udruga upisom u Registar stranih udruga ne stječe svojstvo pravne osobe (zato jer je tu pravnu osobnost već stekla na temelju pravnog poretka strane države), a svoje djelatnosti može obavljati sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Uvjeti obavljanja djelatnosti strane udruge

Strana udruga može obavljati svoju djelatnost na području Republike Hrvatske nakon upisa u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za upis u registar stranih udruga podnosi nadležnom uredu državne uprave osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj.

Zahtjevu za upis prilažu se:
1. Izvadak iz registra u kojem je, u državi po čijem pravu je osnovana strana udruga upisana, ne stariji od šest mjeseci, iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu udrugu
2. Odluka o osnivanju strane udruge ovjerena od nadležnog tijela strane države, ako prema pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar
3. Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj
4. Odluka o ciljevima i djelatnostima koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj
5. Ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izvoda iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i djelatnosti strane udruge
6. Ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dokumenata iz točaka 1., 2., 3., i 4.
7. Preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj
8. Potvrda o OIB-u strane udruge izdana od Ministarstva financija – Porezne uprave
9. Drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisani posebni uvjeti za upis u registar stranih udruga.

Zahtjev za upis u registar stranih udruga možete pronaći na stranicama Ministarstva uprave

Zahtjev za upis u Registar stranih udruga.

Zahtjev je moguće podnijeti i elektroničkim putem preko stranica Ministarstva uprave

Upis udruge u Registar stranih udruga.

Nadležni ured državne uprave u županiji odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove opće uprave donosi rješenje o upisu strane udruge u registar. Protiv rješenja može se podnijeti žalba Ministarstvu uprave.

Više o registraciji strane udruge možete saznati na stranicama Ministarstva uprave

Registar stranih udruga.
Za dodatnu pomoć obratite se našem Recupero timu. 

Računovodstveno poslovanje u obrtu

 1. Otvaranje žiro računa

Obrtnik sam bira poslovnu banku kod koje će otvoriti svoj žiro račun. Istovremeno može imati otvoreno i više računa, no tada je dužan odrediti jedan s kojega će se naplaćivati porezi, doprinosi i druge javne obveze. Naplatu za svoje proizvode i usluge može primiti na svoj žiro račun, a ako posluje s građanima i u gotovini. Odlukom o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem ograničeno je korištenje gotovine za plaćanja između poslovnih subjekata.

2. Vođenje poslovnih knjiga u obrtu

Poslovne knjige obrtnika jesu:

 • knjiga primitaka i izdataka
 • knjiga prometa
 • evidencija o tražbinama i obavezama
 • popis dugotrajne imovine

  Obrtnici koji su uključeni u sustav Pdv-a moraju voditi i propisane knjige ulaznih i izlaznih računa, temeljem kojih se obračunava obveza za plaćanje Pdv-a. Ukoliko se obrtnik bavi trgovinom, dužan je voditi i Popis robe u trgovini na malo.

  Knjiga primitaka i izdataka je pregled svih nastalih primitaka i izdataka tijekom jedne godine (poreznog razdoblja), zabilježenih po datumima nastanka.

  Knjiga prometa je knjiga u koju se krajem dana ili početkom sljedećega upisuju svi primici naplaćeni u gotovini i čekovima.

  Knjigu prometa nisu obvezni voditi obrtnici koji dnevno ažurno vode knjigu primitaka i izdataka, kao niti oni koji dnevni promet ostvaren u trgovini upisuju u Popis robe u trgovini na malo.

  Evidencija o tražbinama i obvezama je pregled svih ispostavljenih i primljenih računa, osim gotovinski na- plaćenih ili plaćenih. Obrtnici koji su u sustavu Pdv-a pa knjige ulaznih i izlaznih računa vode redoslijedom primanja/izdavanja računa, ne moraju voditi posebnu evidenciju o tražbinama i obvezama, no ako knjige ulaznih i izlaznih računa vode redoslijedom plaćanja/naplate, dužni su voditi i ovu evidenciju.

  Kako će voditi knjige odlučuje sam obrtnik. Može birati između uvezanih knjiga, slobodnih listova ili korištenja informatičkog programa za vođenje knjiga. Izgled knjiga nije striktno utvrđen, ali se u njima moraju osigurati svi propisani podaci.

  Popis dugotrajne imovine je pregled upisanih stvari i prava čija vrijednost premašuje 3.500 kuna, a vijek trajanja mu je godinu dana. Popis služi za utvrđivanje otpisa vrijednosti imovine (amortizacije).

3. Obveza fiskalizacija

Obveznici fiskalizacije su sve pravne osobe koje su obveznici poreza na dobit, ako su obveznici izdavanja računa te fizičke osobe, obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrti, slobodna zanimanja). Izuzeti iz obveze fiskalizacije su sve fizičke ili pravne osobe koje prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost isključuje obvezu izdavanja računa, primjerice prodaja karata ili žetona u putničkom prometu, prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima, ostvareni prometi evidentirani preko mjernih uređaja.

Za osobe koje obavljaju djelatnost u manjem obimu, a to su fizičke osobe kojima se dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, vrijedi pojam malog obveznika fiskalizacije. Ovi obveznici su dužni izdavati račune koje će prije ovjeriti na Poreznoj upravi (posebna knjiga računa označena rednim brojevima i ovjerena).

4. Isplata plaće – JOPPD obrazac

Poslodavci, ali i drugi isplatitelji plaća i ostalih primitaka imaju obvezu sastavljanja izvješća o isplaćenim plaćama te o svim drugim oporezivim i neoporezivim primitcima. Podaci se podnose Poreznoj upravi na JOPPd-u – jedinstvenom obrascu poreza, prireza i doprinosa.

U obrascu JOPPD iskazani su podaci o primitcima od nesamostalnog rada, porezu na dohodak, prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, zatim podaci o drugom dohotku (ugovor o djelu, autorski honorari, drugi dohodak u naravi) te pripadajućim porezima i doprinosima, podaci o primitcima od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava, dohodak od kapitala ili dohodak od osiguranja.

Uz navedene, u JOPPd obrascu iskazuju se i podaci o isplatama dnevnica i putnih troškova, upotrebi privatnog automobila u službene svrhe, podaci o dividendama i udjelima u dobiti, naknade za prijevoz, darovi dani djeci zaposlenika, prigodne nagrade, otpremnine, naknade za vrijeme nezaposlenosti ili profesionalne rehabilitacije i sl.

JOPPD obrazac podnosi se elektroničkim putem u okviru elektroničkog servisa Porezne uprave e-Porezna.

U slučaju kada se prilikom predaje obrasca ne koristi spomenuti servis e-Porezna, obrazac se predaje nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu isplatitelja ili pak prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, ako je on sam obveznik dostavljanja JOPPD obrasca.

Obrazac se podnosi na dan isplate plaće, odnosno na dan nastanka obveze uplate doprinosa (ukoliko nema isplate plaće).

Također, obrazac se podnosi u roku od 8 dana od primitka kojeg fizičke osobe ostvare izravno iz inozemstva ili od druge fizičke osobe te primitka kojeg ostvare osobe zaposlene u diplomatskom ili konzularnom pred- stavništvu.

Obrazac se podnosi do posljednjeg dana u mjesecu, kada je primitak ostvaren:

 • za plaće u naravi ostvarene kod poslodavca ili za primitke u naravi koje osobe ostvaruju od davatelja koji nisu njihovi poslodavci
 • za mirovine isplaćene od HZMO-a
 • primitke ostvarene na osnovu sezonskog rada u poljoprivredi

  Do 15. u mjesecu obrazac se podnosi za primitke koji se ne smatraju dohotkom, kao što su stipendije, dnev- nice i slično.

Za dodatna pitanja obratite se našem Recupero timu.

Obrazovanje u obrtu

Obrtnici su danas među najbrojnijim gospodarskim subjektima u Republici Hrvatskoj. Snaga obrtništva nije sadržana samo u brojnosti obrta, već se dokazuje i brojem zaposlenih u obrtu. Obrti su tijekom duge hrvatske povijesti očuvali tradiciju i razvili se u suvremeni oblik poduzetništva. Kako bi Vam olakšali pojmove vezane uz obrt, u današnjem članku pišemo o obrazovanju u obrtu.

Licencija za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja

Za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja obrtnik i pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost, ako izvodi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja, mora imati dozvolu (licenciju).

Dozvolu (licenciju) izdaje Hrvatska obrtnička komora, a mogu je zatražiti:

 • osobe s položenim majstorskim ispitom
 • osobe kojima su priznata prava koja Zakon o obrtu priznaje osobama s položenim majstorskim 
ispitom uz položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika
 • osobe s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem uz položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika
 • fizičke osobe, izumitelji, osobe sa završenim odgovarajućim srednjim strukovnim obrazovanjem sa sjedištem obrta u područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima ili na otocima koje imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja i položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika
 • osobe koje imaju registriran obrt, odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i najmanje deset godina radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja te položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika.

Za dobivanje dozvole obrt ili pravna osoba mora imati opremljenu radionicu za praksu u skladu s nastavnim planom i okvirnim obrazovnim programom za traženo zanimanje. Uvjeti koje moraju zadovoljavati obrti i pravne osobe su jednaki.

Majstorski ispit

Majstorska zvanja su vrlo cijenjena u Hrvatskoj i u Europi, a stječu se polaganjem majstorskog ispita.


Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti (nn 88/02), a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta, čije je programe donio ministar nadležan za gospodarstvo.

Majstorska diploma omogućuje samostalno otvaranje i vođenje obrta ili vođenje obrta za drugog obrtnika, kao i lakše zapošljavanje. Majstorsko zvanje upisuje se u radnu knjižicu.

Majstorski ispit polaže se pred komisijom Hrvatske obrtničke komore u područnim obrtničkim komorama. Članovi ispitnih komisija su ugledni majstori obrtnici i ostali stručnjaci.

Majstorskom ispitu mogu pristupiti:

 • osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje 2 godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit
 • osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja, opće srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama, imaju najmanje 3 godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit
 • osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje 2 godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit
 • radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom.
 • radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.
 • gornja životna granica za prijavu ispita nije propisana.

Ispit o stručnoj osposobljenosti


Ispit o stručnoj osposobljenosti može se polagati za jednostavnija zanimanja s liste vezanih obrta:

 • armirač
 • brusač alata
 • cvjećar – aranžer
 • drvogalanterist
 • drvotokar
 • elektrozavarivač
 • građevinski staklar
 • graver
 • izolater
 • keramičar
 • maser
 • mehaničar za bicikle,
 • parketar
 • podopolagač
 • pečenjar
 • poslužitelj jela i pića
 • prerađivač plastičnih masa
 • priprematelj bureka i pizza,
 • priprematelj jednostavnih jela i slastica,
 • skupljač gljiva,
 • teracer,
 • vulkanizer
 • zavarivač plinom

Kalendar polaganja majstorskih ispita

Ukoliko imate dodatna pitanja slobodno kontaktirajte naš Recupero tim.  

Što je drugi dohodak i koje obveze nosi?

Drugi dohodak je razlika između svakog pojedinačnog primitka što se ne ostvaruje po osnovi primitaka od nesamostalnog rada (plaća i mirovina), od samostalne djelatnosti, od imovine i imovinskih prava, od kapitala te od osiguranja i propisanih izdataka.

Po osnovi primitaka od drugog dohotka obračunavaju se i plaćaju:

 1. Porez na dohodak od drugog dohotka — obračunava, obustavlja i plaća isplatitelj prilikom svake isplate primitka, a taj primitak nije plaća iz radnog odnosa, niti mirovina, niti primitak za obavljenu samostalnu djelatnost, niti primitak od imovine i imovinskih prava, od kapitala, ili od osiguranja
 2. Prirez porezu na dohodak — plaća obveznik poreza na dohodak ako je prirez propisan gradskom ili općinskom odlukom u gradu ili općini njegovog prebivališta ili uobičajenog boravišta
 3. Porez na dodanu vrijednost (PDV) — obračunava i plaća porezni obveznik ako je u prethodnoj kalendarskoj godini vrijednost ukupnih godišnjih isporuka bila veća od 230.000,00 kn, ili ako je već upisan u registar obveznika PDV-a.
 4. U određenim slučajevima i obvezna osiguranja (doprinose za mirovinsko i zdrastveno osiguranje).

 Što je to drugi dohodak?

Drugim dohotkom osobito se smatraju:

 • primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu;
 • autorske naknade isplaćene prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava;
 • primici po osnovi djelatnosti sportaša;
 • primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, sportskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti;
 • primici u naravi koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada;
 • nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja iznad propisanog iznosa;
 • primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga prema posebnim propisima iznad 50.000,00 HRK godišnje;
 • stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima iznad 1.600,00 HRK mjesečno (iznimno u nekim slučajevima iznad 4.000,00 HRK mjesečno);
 • sportske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju sportašima amaterima za njihovo sportsko usavršavanje iznad 1.600,00 HRK mjesečno;
 • nagrade za sportska ostvarenja iznad 20.000,00 HRK godišnje i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima iznad 1.600,00 HRK; te
 • ostali posebno nenavedeni primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji.

Jesu li obveznici koji ostvaruju drugi dohodak dužni voditi poslovne knjige i evidencije?

Oni ne moraju voditi poslovne knjige i evidencije, osim kad se prijave u Registar poreznih obveznika s namjerom da dohodak utvrđuju na način propisan za samostalne djelatnosti kao razliku između poslovnih primitaka i izdataka na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija.

Dodatne informacije o oporezivanju drugog dohotka pročitajte ovdje.

Za dodatne savjete kontaktirajte naš knjigovodstveni servis u Zagrebu ili knjigovodstveni servis u Osijeku.

Potreba za zapošljavanjem – doznajte sve mogućnosti!

Praznici nam stižu, a s njima u “paketu” nerijetko dolaze i dodatne obveze. U mnogim se tvrtkama u tom trenutku stvara potreba za zapošljavanjem novih djelatnika. Potreba se lako ispunjava ako ste upoznati sa svim mogućnostima, no koliko zaista znate o svim opcijama zapošljavanja? Znate li koja vam je papirologija potrebna i koje su Vaše obveze?  Odgovore na ta, ali i druga pitanja, donosimo u nastavku teksta!

Kako se realizira privremena potreba za zapošljavanjem?

Privremena potreba za zapošljavanjem često se realizira putem studentskih ugovora, no kada posao nosi veću odgovornost zaista je teško pružiti povjerenje studentima. U tom slučaju imate dvije opcije, ovisno o djelatnosti kojom se bavite. Djelatnike možete zaposliti putem Ugovora o autorskom djelu ili Ugovora u djelu.

Ugovor o autorskom djelu

Ukoliko Vam je potrebna osoba koje će za vašu tvrtku stvarati originalan sadržaj u vidu biltena, članaka, glazbenih ili likovnih djela i sličnih djelatnosti navedenih o Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, najbolji odabir svakako je Ugovor o autorskom djelu. Ugovor o autorskom djelu poslodavcima je najpovoljnija opcija jer su jedini troškovi koje mora pokriti autorov honorar, porez i prirez. Takav ugovor sklapa se na određeno vrijeme, a ukoliko se uoči potreba, može se “produžiti” u bilo kojem trenutku.

Ugovor o djelu

Ugovor o djelu karakteristikama je sličan Ugovoru o radu, no procedura potrebna za realizaciju je znatno jednostavnija. Na Ugovor o djelu možete zaposliti savjetnike i pravnike, računovođe i knjigovođe te mnoge druge. Njime su definirane obveze i prava djelatnika i poslodavca te iznos “honorara”. Iznos je jednak redovnoj plaći djelatnika zaposlenih na Ugovor o radu, no poslodavac djelatnike ne prijavljuje na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, čime si smanjuje dodatne izdatke i ukupan trošak.

Što kada privremena potreba postane trajna?

Često se dogodi da Vas djelatnik impresionira svojim radom upravo u trenutku kada shvatite da je privremena potreba za zapošljavanjem postala trajna. Najbolja opcija tada je zaposliti djelatnika na Ugovor o radu. Procedura započinje predajom obrasca Prijava potrebe za radnikom Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, s napomenom da postoji djelatnik kojega ćete zaposliti nakon prijave. S odabranim djelatnikom tada sklapate Ugovor o radu kojom definirate sve obveze i prava te trajanje uvjeta definiranih Ugovorom.

S popunjenim Ugovorom o radu i tiskanicama za zdravstveno i mirovinskko osiguranje (T-2 i M-1P) poslodavac djelatnika prijavljuje HZZ-u.

Proces zapošljavanja znatno je lakši kada uz sebe imate stručni tim, koji će vam omogućiti gotovo bezbrižno uživanje u plodovima vlastitoga rada. Za sve dodatne upite i savjete, obratite se Recupero timu u knjigovodstveni servis u Zagrebu ili knjigovodstveni servis u Osijeku.

Plan prodaje – što je potrebno za liderstvo?

Jedan od najvećih izazova za upravljanje rastućeg posla je upravo izraditi plan prodaje i tako dobro usmjeriti tijek poslovanja. Navest ćemo neke od savjeta za male tvrtke o tome kako napraviti plan prodaje za poduzeće. Kod izrade plana prodaje treba voditi računa o mogućnostima vlastitih kapaciteta i prihodima koje namjeravate ostvariti.

Plan prodaje

Plan prodaje, mora biti realan, treba voditi racuna o mogućnostima vlastitih kapaciteta i prihodima koje namjeravate ostvariti.

Odredite skupinu potrošača

Odredite i opišite profil i vrstu budućih potrošača ili korisnika usluge prema kriterijima: starost, spol, školska sprema, prihodi, interesi, zemljopisna lokacija i sl.

Potrebno je odrediti hoćete li nastupati na lokanlnom tržištu, županisjkom, državnom ili inozemnom.

Segmentacija tržišta

Segmentacija tržišta vam omogućava da lakše odredite ciljno tržište i na pravi način zadovoljite zahtjeve tržišta. U praksi, ne postoji jedinstven način za segmentaciju tržišta primjenljiv za sve poslovne subjekte. Najbolji rezultati dolaze samo pravilnim kombiniranjem više strategija segmentacije.

Segmentacija poslovnih tržišta

Kupci na tržištu poslovne potrošnje (B2B) mogu se segmentirati po sličnim kriterijima kao i oni na tržištu krajnje potrošnje. Razlike proizlaze iz činjenice da poslovni kupci nisu fizičke, već pravne osobe, koje se proizvodima/uslugama koriste za stvaranje svog finalnog proizvoda/usluge ili za daljnju prodaju.

Analizirajte tržište i upoznajte konkurenciju

Ukoliko se planira povećanje postojeće proizvodnje ili usluga za 10 ili više posto, zatim ukoliko se mijenja postojeća asortimanska struktura, te kod onih projekata koji pokreću novu proizvodnju ili uslugu. Upoznajte potrebe potrošača i provedite istraživanje i analizu tržišta koje je od presudne važnosti za uspjeh projekta. Postoji niz besplatnih alata koje možete koristiti.

Marketing

Ovisno od okolnosti tržišta i uvjeta koji upotpunjuju promociju proizvoda na tržištu, potrebno je izabrati suvremeniji vid analize tržišta kao i oglašavanja. Određeni oblik marketinga koji usmjerava vaš proizvod do pravog kupca.

Za dodatnu pomoć obratite se našim stručnjacima u knjigovodstveni servis u Zagrebu ili knjigovodstveni servis u Osijeku.

Materijalno knjigovodstvo – koje oblike razlikujemo

Znate li što čini materijalno knjigovodstvo i kako se ono koristi? Odgovore ćete saznati u nastavku teksta.

Što je materijalno knjigovodstvo?

Materijalno knjigovodstvo je analitičko knjigovodstvo materijala koje prati stanje i kretanje materijala po vrsti, količini i vrijednosti. Pojam materijalno knjigovodstvo obuhvaća i analitičko knjigovodstvo sitnog inventara, ambalaže, auto guma i poluproizvoda. Račune u materijalnom knjigovodstvu otvaramo na osnovi početne inventure materijala.Knjižimo ih tijekom poslovne godine na osnovi skladišnih isprava, tako da se svaka stavka s isprave knjiži pojedinačno na odgovarajući analitički račun materijala.

Račun materijalnog knjigovodstva sastoji se od 2 dijela – količinskog i vrijednosnog dijela.

Upravo zato oni služe kao veza, po količinskim podacima sa skladišnom kartotekom, po vrijednosnim podacima s financijskim knjigovodstvom.

Što čini materijalno knjigovodstvo?

Kratkotrajna materijalna imovina

Kratkotrajna ili tekuća imovina sastavni je dio ukupne imovine koja sudjeluje u djelatnom procesu neprestanim optjecanjem tijekom godine i kraće. Sudjelujući u proizvodnom procesu, mijenja svoj oblik odjednom ili u nekoliko uzastopnih trošenja, pri čemu prelazi u vrijednost poluproizvoda, gotovog proizvoda ili usluge.

Kratkotrajna (tekuća) imovina pojavljuje se u obliku: 

 • novca (u blagajni, na računima u banci, vrijedni papiri)
 • stvari (zaliha kratkotrajne imovine)
 • prava (potraživanja na osnovi kratkotrajne imovine)

Kratkotrajnu imovinu čini:

 • novac u banci i blagajni
 • predujmovi za nabavu kratkotrajne imovine; zalihe: sirovina, materijala, pričuvnih dijelova, i slično
 • potraživanja
 • financijska imovina
 • unaprijed plaćeni troškovi u budućim razdobljima

Dugotrajna materijalna imovina

Dugotrajna materijalna imovina predstavlja vrijednost uloženu u nabavu ili proizvodnju imovine za trajnu uporabu u procesu proizvodnje, poslovanje robom i pružanju usluga. Ima materijalni oblik, odosno oblik stvari. Dugotrajnu materijalnu imovinu čine: nekretnine, postrojenja, oprema, ostala dug.mat.im., predujmovi. Mjenica je pisana isprava izdana u propisanom obliku ,kojom jedna osoba daje nalog drugoj ili samoj sebi da isplati određeni novčani iznos osobi navedenoj u ispravi (ili po njenoj naredbi) u određeno vrijeme.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja slobodno nas kontaktirajte u naš knjigovodstveni servis u Zagrebu ili knjigovodstveni servis u Osijeku.

Isplata plaće i naknade plaće te otpremnine

Isplata plaće i naknada plaće

Isplata plaće i naknade plaće te rok za obaviti isplate određuje se Ugovorom o radu i/ili pravilnikom o radu, te kolektivnim Ugovorom koji obvezuje poslodavca. Ako rok za isplatu plaće nije drugačije određen kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu poslodavac je dužan plaću za prethodni mjesec isplatiti najkasnije do petnaestog dana u mjesecu (odnosi se na neto plaću i doprinose, te porez i prirez, jer je obveza isplatiti ih isti dan). Najkasnije 15 dana od dana isplate plaće poslodavac je obvezan uručiti zaposleniku listu obračuna plaće. Poslodavac mora raspolagati dokazom da je radniku uručio isprave o isplaćenoj odnosno neisplaćenoj plaći i naknadi plaće.

Dokaz:

 • Potpis radnika kojim potvrđuje primitak obračuna
 • Potpis može biti na isplatnoj listi, na kopiji isprave koja ostaje poslodavcu ili na drugom dokumentu
 • Ako se obračun uručuje radniku elektronskim putem ili šalje dostavnom poštom (preporučenom pošiljkom ili sa povratnicom), poslodavac također mora raspolagati dokazom da je ispravu uručio radniku

Poslodavac mora navesti datume:

 • isplate plaće
 • isplate doprinosa i poreza
 • dospijeća

Inspekciji rada nije dovoljan izvod na kojem se vidi isplata place, već i dokaz o uručenju obračuna plaće zaposleniku. Dokaz može biti potpisana obračunska lista, potpisna lista ili ukoliko ste obračun poslali poštom dokaz o slanju, ali obavezno preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Ukoliko poslodavac ne isplati plaću, naknadu plaće ili otpremninu do zadnjeg dana u mjesecu u kojem je dospjela obveza – dužan je radniku uručiti obračun iznosa koji je bio dužan isplatiti, i to ovjeren žigom i potpisom. Rok za uručenje je do kraja mjeseca u kojem je dospjela obveza.

Obračun se smatra ovršnom ispravom na temelju kojeg zaposlenik može naplatiti svoje potraživanje tako što će ju dostaviti javnom bilježniku, koji će ovrhom zatražiti isplatu sa računa poslodavca, te radnik još može potraživati zatezne kamate.

Datum isplate dospijeća:

 • ukoliko je isplaćena ukupna plaća – neto + doprinosi i porez i prirez
 • ukoliko plaća nije isplaćena – nema podataka o datumu isplate, ali mora biti naveden datum dospijeća plaće
 • ukoliko je plaća djelomično isplaćena ali nije isplaćena u cijelosti – u obrascu moraju biti navedena oba datuma i iznosi ( za dio koji je isplaćen – datum isplate, a za dio koji nije isplaćen – datum dospijeća )

Isplata otpremnina

Otpremnina se mora isplatiti ukoliko nije drugačije određeno na dan prestanka radnog odnosa zaposlenika, a obračun se može uručiti 15 dana nakon isplate otpremnine. Rokovi čuvanja obračuna plaće i isprava o otpremnini moraju se čuvati najmanje 4 godine, osim ako poslodavac ima saznanja da je pokrenut sudski spor, onda do pravomoćnosti okončanja tog spora.

Inspekcija rada

Nadzor inspekcije rada obuhvaća dvije kontrole:

 1. Je li radniku uručen obračun
 2. Ima li obračun propisani sadržaj

Prekršajna kazna iznosi 61.000,00 kn do 100.000,00 kn, a za fizičku i odgovornu osobu u pravnoj osobi od 7.000,00 do 10.000,00 kn., a na licu mjesta do 20.000,00 kn.

U ugovoru o radu obavezno se stavlja u članak iznosa plaće bruto iznos, naravno sa naznakom bruto.

Za dodatne savjete kontaktirajte naš knjigovodstveni servis u Zagrebu ili knjigovodstveni servis u Osijeku.

Računovođa – njegov odabir i značaj

Značaj dobrog računovodstva

Računovodstvo je dobar izvor informacija koje može povećati vašu konkurentnost na tržištu i omogućiti vam kvalitetan razvoj. Pri odabiru računovođe nije svejedno koga ćete zaposliti da upravlja vašim financijama, imajte na umu da će pravi računovođa postati pouzdani kolega na kojeg možete računati, onaj koji će ponuditi savjet i smjernice za unaprijeđenje vašeg poslovanja. Pri odabiru računovodstva važno je odvojiti vrijeme kako biste odabir napravili pažljivo. Postoji nekoliko stvari o kojima trebate razmisliti: gdje se vaš računovođa nalazi (lokacija je manji problem), koliko ste spremni platiti (cijena nije presudni faktor) , što točno očekujete od njega itd. U vašem je interesu da pronađete kvalitetnog i pouzdanog računovođu jer će on rukovoditi vašim financijama. Brige oko gotovo svakodnevnih promjena zakona, propisa i ostalog prepuštate vašem računovođi koji to prati i obavještava vas o tome te vas savjetuje kako to najučinkovitije primjeniti na vašu tvrtku. Na taj način ćete uštedjeti puno vremena kod raznih birokratskih prepreka, i što je najvažnije potencijalno možete uštedjeti puno novca.

Dobar računovođa – savjeti za izbor

1. Lokacija

Morate se zapitati je li lokacija bitna. U današnje doba sve više kompanija surađuje preko interneta, što znači da je lokacija najmanji problem. Komunicirati možete putem e-maila, telefona, video konferencija… Ako vaš računovođa može biti bilo gdje, onda ne morate svoje planove vezati za njegovu lokaciju. Gdje god da se računovođa nalazi, budite sigurni da bude stručan u vođenju financija i savjetovanju koji odgovara upravo vašem poslovanju.

2. Stručnost i iskustvo

Kao i većina poslova danas, i tržište računovodstvenih usluga znatno napreduje svakog dana i mijenja se. Knjigovodstveni servis ili računovodstveni servis danas mora biti više od klasičnog administratora papirologije. Upravo iz tih razloga vrlo je bitno da se vaš računovođa stalno usavršava i proširuje svoje znanje, jer je to jedini način da uspijeva pratiti promjene koje se stalno događaju.

Izaberite računovođu s certifikatom ovlaštenog računovođe. Imajući u vidu veće iskustvo i znanje ovlaštenog računovođe, on će biti dodatna vrijednost vašeg poslovanja. Ako očekujete da vaše poduzeće ostvaruje poslovni rast, bilo bi dobro da angažirate profesionalnog računovođu od samog početka.

3. Informirajte se

Kada tražite računovođu počnite sa raspitivanjem kod prijatelja, obitelji koji imaju svoje firme, imaju li nekog za preporučiti. Imajte na umu da izbor računovođe može biti osobna odluka, to znači da ono što je dobro za konzalting firmu vašeg prijatelja ne mora biti dobro za vaše proizvodno poduzeće. Treba imati na umu i različit način vođenja računovodstva u različitim područjima i djelatnostima. Najbolji računovođa za malog poduzetnika ne mora biti najbolji za poduzeće sa npr. 100 zaposlenih.

Informirajte se na internetu putem društvenih mreža, web stranica… Koristite poslovno orijentiranu mrežu LinkedIn koja je jedna od najvećih globalnih poslovnih mreža, možete ju iskoristiti za pretragu računovođa koji ima preporuke drugih vlasnika i suradnika.

Na internetu možete saznati stvari kao što su:

 1. Preporuke od klijenata
 2. S kim su povezani
 3. Kakvo im je iskustvo, koliko dugo su u poslu, što su radili prije toga
 4. Koje su im kvalifikacije, jesu li ovlašteni računovođe….

4. Razgovarajte s nekoliko kandidata prije odluke

Ne treba automatski prihvatiti prvu ponudu na stolu, najbolje je napraviti usporedbu računovođa jednog s drugim. Tako ćete sebi olakšati odluku koji je najbolji za vašu tvrtku. Razgovor s kandidatima može biti dobar način da vidite koliko će vam biti lako da surađujete s nekim.

Pitajte za reference i tražite uvjerenja od njih. Dok razgovarate sa predstavnikom, pitajte ga sve, od načina plaćanja do uspješnosti tvrtke. Imajte na umu da morate zaposliti knjigovođu koji je jako dobar u onome što radi. Uvjerite se da je njihov rad u skladu sa potrebama i praksom vaše tvrtke. Pitajte ih da vam kažu jesu li vodili ili vode knjige za neke poslove poput vaših. Ne zaboravite da morate zabilježiti sve što ste ih pitali.

5. Dobar računovođa će pomoći rastu vašeg poduzeća

Vaš računovođa će postati blisko povezan sa radom vašeg poduzeća, tako da to nije odluka koja se donosi “brzo”. Treba vam netko kome možete vjerovati, netko tko ima neophodno iskustvo i netko tko će biti tu kada vam treba.

Dobar računovođa pomaže kompaniji da raste, tako što prati kompletno poslovanje iz drugog kuta i nudi savjete pri određenim poslovnim problemima. Ovo će vam sigurno uštedjeti novac i na kraći i na duži period. Dobar računovođa će biti vaš partner u svakom smislu a ne samo na papiru.

Obratite se našim Recupero stručnjacima u knjigovodstveni servis u Zagrebu ili knjigovodstveni servis u Osijeku, za savjete i pomoć u Vašem poslovanju.