06.07.2016 / Knjigovodstveni savjeti

Bilanca – važan dokument tvrtke

Što je bilanca?

Bilanca (engl. balance sheet, njem. Bilanz) je stanje, dvostrani računovodstveni iskaz koji se sastoji od dva dijela – aktive i pasive. Bilanca ima uravnoteženu desnu i lijevu stranu (lijeva strana u kojoj se iskazuje aktiva mora biti uvijek jednaka desnoj strani u kojoj se iskazuje pasiva). Računovodstvenim jezikom imovina se naziva aktiva, a izvori imovine u našoj dosadašnjoj praksi nazivaju se jednim imenom pasiva. Ona je trenutačni iskaz stanja (na određeni dan) sredstava i izvora sredstava iskazanih u novčanom izrazu. U bilanci stanja iskazuje se vrijednost imovine poduzeća. U aktivi bilance (lijeva strana) bilježi se imovina koja se najčešće raščlanjuje na tekuću imovinu, dugoročna financijska ulaganja i fiksnu imovinu. U pasivi (desna strana) bilježe se kratkoročne i dugoročne obveze, te vlastiti kapital (vlasnička glavnica).

Aktiva i pasiva bilance

Ako poduzeće posluje pozitivno, bilanca ja aktivna, a ostvareni se dobitak bilježi kao saldo izravnanja u pasivi (čini izvor za povećanje imovine iskazane u pasivi). Obrnuto, kada poduzeće posluje negativno, bilanca je pasivna, a ostvareni se gubitak bilježi kao saldo izravnanja u aktivi (tumači se kao smanjenje imovine). Bilanca pruža korisnicima informacije o tome što poduzeće ima na određeni dan (aktiva), što poduzeće duguje i što mu ostaje kad se od imovine oduzmu obveze (pasiva).

Bilanca se obično sastavlja u jednom od dva oblika, i to:

  1. dvostrani pregled (po foliju) u kojem se lijeva strana naziva aktivna, a desna pasivna
  2. jednostrani pregled gdje je prvi (gornji) dio aktivan, a drugi (ispod aktive) dio pasivan

Bilanca je podloga za financijsku analizu, analizu likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti i profitabilnosti. Kao najvažniji financijski izvještaj predmet je revizije.

U aktivu također spadaju zalihe koje čine sirovine i materijal, proizvodnja u tijeku, gotovi proizvodi, trgovačka roba i ostala imovina namijenjena prodaji, kratkotrajna potraživanja koja se sastoje od potraživanja od povezanih poduzeća, kupaca, sudjelujućih poduzetnika, od zaposlenika i članova poduzetnika, od države i drugih institucija, dani zajmovi, depoziti i sudjelujući interesi, novac u banci i blagajni, plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihod te gubitak iznad kapitala.

Pasiva je dio bilance poduzeća koji obuhvaća kapital i rezerve, temeljni (upisani) kapital, kapitalne rezerve, rezerve iz dobiti koje čine zakonske rezerve, rezerve za vlastite dionice, vlastite dionice i udjeli te statutarne rezerve. U nju također spadaju revalorizacijske rezerve, zadržana dobit tj. dobit prethodnih razdoblja, preneseni gubitak tj. gubitak prethodnih godina, dobit poslovne godine, gubitak poslovne godine, dugoročne obveze koje čine obveze prema povezanim poduzetnicima, obveze za zajmove, depozite, obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama, obveze za predujmove, obveze prema dobavljačima i obveze po vrijednosnim papirima.

U pasivu također spadaju kratkoročne obveze koje čine obveze prema povezanim poduzetnicima, obveze za zajmove, depozite, obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama, obveze za predujmove, obveze prema dobavljačima, vrijednosnim papirima, zaposlenicima, obveze za poreze, doprinose i slična davanja, obveze s osnove udjela u rezultatu i obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji, te odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja. Možemo zaključiti da je bilanca najznačajniji financijski izvještaj, jer pruža informacije o financijskom položaju poduzeća.

Za dodatne savjete kontaktirajte naš knjigovodstveni servis u Zagrebuknjigovodstveni servis u Osijeku ili knjigovodstveni servis u Vukovaru

Pročitajte sljedeći članak: Što je neto, a što bruto plaća

Podijeli:

Nedavne objave