21.07.2016 / Knjigovodstveni savjeti

Bilješke uz financijske izvještaje

Što su bilješke uz financijske izvještaje?

Bilješke uz financijske izvještaje pružaju dodatne informacije i objašnjenja nekih ili svih pozicija u bilanci, računu dobiti i gubitka i novčanog tijeka. One trebaju sadržavati sve podatke koji su bitni za bolje razumijevanje poslovanja poduzeća, a ne vide se izravno iz financijskih izvješća.

Od čega se sastoje bilješke uz financijske izvještaje?

Bilješke se izrađuju na temelju sastavljenih izvještaja (GFI-POD ili drugi), a sastoje se od tri dijela:

 1. Osnovni podaci o društvu – puni naziv društva, adresa, djelatnost, ime odgovorne osobe i ostali detalji vezani za društvo.
 2. Značajne računovodstvene politike – računovodstvene politike su metode, načela, postupci na temelju zakona i računovodstvenih standarda koji su korišteni u sastavljanju i objavljivanju financijskih izvještaja. Računovodstvene politike se obično objavljuju u bilješkama uz financijske izvještaje.
 3. Pojašnjenja pojedinih pozicija financijskih izvještaja – bolji pregled detalja (često popraćen razrađenim tablicama i grafikonima).

U bilješkama su sadržani podaci, detalji i upute za korisnike financijskog izvještaja. Temeljni financijski izvještaji trebaju biti jasni i pregledni, a to znači da detaljne podatke i informacije iz izvještaja treba prenijeti u bilješke.

Uloga bilježaka uz financijske izvještaje

 • pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama
 • objaviti informacije prema zahtjevima Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) koje nisu prezentirane u bilanci, izvještaju o dobiti, izvještaju o promjenama glavnice ili izvještaju o novčanom toku
 • pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u bilanci, izvještaju o dobiti, izvještaju o promjenama glavnice ili izvještaju o novčanom toku, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Sadržaj bilješki uz financijske izvještaje

Sadržaj bilješki nije formalno propisan i određen, pa tako podaci mogu biti prikazani u obliku teksta, grafikona, tablica i sl. Prema HSFI bilješke trebaju sadržavati:

 1. naziv, adresu poduzetnika, pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja ako nije objavljeno drugdje
 2. opis vrste poslovanja poduzetnika i glavne aktivnosti
 3. informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja
 4. sažetak značajnih računovodstvenih politika
 5. informacije prema zahtjevima HSFI koji nisu predočeni u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o promjeni kapitala i izvještaje o novčanom toku
 6. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ona nije dostupna knjigovodstvenu vrijednost dionica
 7. ako postoji više klasa dionica, broj i nominalna vrijednost ili ako ona nije dostupna, knjigovodstvenu vrijednost dionica svake klase dionica
 8. postojanje svih potvrda o sudjelujućim interesima, konvertibilnim zadužnicama ili sličnim vrijednosnim papirima, zajedno s podacima o njihovom broju i pravima koja se po njima priznaju
 9. iznos predujmova i kredita odobrenih članovima administrativnih, upravnih i nadzornih tijela poduzetnika, zajedno sa podacima o kamatama, stopama, glavnim uvjetima i otplaćenim iznosima, te obvezama preuzetim u njihovo ime po osnovi bilo kakvih garancija prikazan u ukupnom iznosu za svaku kategoriju
 10. iznos dividendi
 11. osnovu mjerenja i procjene stavaka financijskih izvještaja
 12. iznos kumulativnih povlaštenih dividendi koji nije priznat
 13. iznos obveza poduzetnika koji dospijevaju na plaćanje nakon više od pet godina, kao i ukupna zaduženja poduzetnika pokrivena vrijednosnim jamstvima poduzetnika zajedno s vrstom i oblikom jamstva. Ova informacija s obvezno objavljuje odvojeno za svaku stavku obveza
 14. pregled nedovršenih sudskih sporova
 15. za stavke uključene u financijski izvještaj koje jesu ili su izvorno bile izražene u stranoj valuti poduzetnik objavljuje temelj konverzije u izvještajnoj valuti
 16. iznos naknade članovima administrativnih upravnih i nadzornih tijela
 17. informacije o ključnim pretpostavkama u vezi s budućnošću poslovanja te procjenu neizvjesnosti na datum bilance koje stvaraju velik rizik
 18. sve ono što je zahtijevano ostalim primijenjenim HSFI

Svi podaci koji nisu sadržani u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o promjenama kapitala ili izvještaju o novčanom toku, a važni su za poduzeće trebaju biti objavljeni u bilješkama uz financijska izvješća.

Za dodatne savjete kontaktirajte naš knjigovodstveni servis u Zagrebu ili knjigovodstveni servis u Osijeku.

Pročitajte sljedeći članak: E poslovanje i koja je njegova svrha.

Podijeli:

Nedavne objave