22.06.2016 / Knjigovodstveni savjeti

Financijski elementi poslovnog plana

Korak po korak do mog poslovnog plana

Ako nas pratite od početka onda ste vjerojatno već počeli prikupljati potrebne informacije i ideje…. Vrijeme je da sve stavite na papir. Jedan od najvažnijih dijelova poslovnog plana odnosi se na financije. Pa, koji su financijski elementi poslovnog plana?

Financijski elementi poslovnog plana – što sve ubrajamo?

Pri pisanju poslovnog plana važno je definirati sve što je potrebno za realizaciju poslovnog pothvata, odnosno što moramo uložiti i koliki su troškovi pribaljvanja tih sredstava te planirane izvore sredstava za investiciju odnosno gdje ćemo pribaviti novac nužan za investiciju.

Za svaku gospodarsku djelatnost potrebno je pribaviti određena, dugotrajna sredstva nužna za obavljanje djelatnosti. Ova kategorija ulaganja naziva se ulaganja u stalna sredstva i čine je investicije u zemljište, građevinske objekte, potrebnu opremu i strojeve, dugogodišnje nasade, osnovno stado i sl. Riječ je o sredstvima koja se vode kao imovina poduzeća ili obrta, te se na osnovi njihove nabavne vrijednosti na kraju svake poslovne godine obračunava trošak koji se naziva amortizacija. O kojim će objektima, opremi i strojevima biti riječ, ovisi o odabranom tehničko-tehnološkom rješenju. U kategoriju ulaganja u stalna sredstva ulaze i osnivačka ulaganja (primjerice javnobilježnički troškovi ili troškovi izrade poslovnog plana) koji se također amortiziraju u toku ekonomskog vijeka projekta (vrijeme poslovanja određenog pothvata). Pri planiranju ulaganja u stalna sredstva nužno je voditi računa o činjenici da njihovu nabavnu cijenu ne čini samo faktura dobavljača nego i troškovi prijevoza, carine i poreza, kao i sva druga davanja za sredstvo do njegovog puštanja u rad.

Kako bi poduzetnik započeo djelatnost, mora pribaviti i određene sirovine nužne za pokretanje poslovnog procesa. Poduzetnik mora stvoriti i određene zalihe kako bi proizvodni proces tekao bez prekida. Poslovnim planom predviđa se ulaganje i određnih sredstava u nabavku spomenutih prvih zaliha i sirovina, a određena se sredstva odvajaju i za očekivane troškove u razdobljima kada pothvat još ne ostvaruje prihode (primjerice troškovi plaća, struje i telefona u prvim mjesecima poslovanja).

Navedena ulaganja nazivaju se ulaganja u obrtna sredstva. Kolika će biti potrebna obrtna sredstva, ovisi o očekivanom prometu pothvata, ali i o cijeni sirovina i materijala, cijeni rada i energenata i sl.

Tip ulaganja – kategorija

Ulaganja u stalna sredstva:

 • Zemljište
 • Građevinski objekti
 • Strojevi i oprema
 • Dugogodišnji nasadi
 • Osnovno stado
 • Osnivačka ulaganja

Ulaganja u obrtna sredstva:

 • Nabava prve robe i zaliha
 • Trajna obrtna sredstva
 • Pokrivanje troškova poslovanja u razdoblju uhodavanja

Tuđa sredstva su sva sredstva koja poduzetnik za potrebe financiranja poslovnog pothvata pribavlja od drugih osoba i koje mora vratiti. Kao najčešći oblik tuđih sredstava u projektu pojavljuju se bankarski krediti, a rjeđe pozajmice obitelji, prijatelja ili budućih poslovnih partnera. Tuđi izvori sredstava su buduće obveze poduzetnika koje mora ispunjavati u ekonomskom vijeku projekta i povezani su s troškovima koji uključuju troškove obrade kredita (prilikom podizanja kredita) i troškove kamata (koje se plaćaju zajedno s povratom posuđenog novca).

Uz nabrojane izvore postoje još neki načini pribavljanja sredstava (primjerice emitiranje dionica ili izdavanje obveznica), ali je, u pravilu, riječ o sofisticiranijim izvorima koji nisu dostupni malom poduzetniku.

Pri planiranju izvora sredstava važno je obratiti pozornost i na činjenicu da poslovne banke u pravilu zahtijevaju određeni udio vlastitih sredstava (primjerice 10% ili 20%) i da je rijetko ili gotovo nemoguće projekt financirati samo iz tuđih izvora.

Plan prihoda

Financijski elementi poslovnog plana pripremaju se na osnovi kvalitetne tržišne analize. Analizom prodajnog tržišta utvrđuje se koji je potencijalni opseg prodaje koji tvrtka može ostvariti (koliko proizvoda ili usluga može prodati na određenom tržištu u toku godine) te prihvatljive prodajne cijene naših proizvoda.

Izvori sredstava – kategorija

Vlastita sredstva:

 • Gotovina
 • Stvari

Tuđa sredstva:

 • Bankarski krediti
 • Pozajmice rodbine i prijatelja
 • Ostali izvori

Prvi je korak u izradi plana prihoda projekcija prodaje proizvoda po razdobljima. Pri planiranju prodaje preporučljivo je za prvu godinu prikazati kretanja po mjesecima, a za ostale godine samo godišnju vrijednost. Nužno je voditi računa o sezonskim oscilacijama u prodaji, kao i o činjenici da u početku poslovanja nije moguće ostvariti puni kapacitet proizvodnje (zbog uhodavanja proizvodnje, ali i zbog probijanja proizvoda na tržištu koji neće na početku imati punu potražnju).

Kalkulacija troškova

Kalkulacijom (proračunom) troškova utvrđuje se cijena proizvodnje. Riječ je o izdacima koji su nužni kako bi se proizvod ili usluga proizveli i potom plasirali na tržištu. Kod kalkulacije troškova ponovno do izražaja dolazi potreba detaljnog poznavanja svih tehničko-tehnoloških, organizacijskih, financijskih i drugih aspekata poduzetničkog pothvata. Ovo je područje koje zahtijeva najbliskiju suradnju poduzetnika i konzultanta za izradu poslovnih planova.

Financijski pokazatelji

Cilj pokretanja svakog poduzetničkog pothvata, kao i angažmana poduzetnika, jest ostvarivanje pozitivnih financijskih rezultata i dobiti. Kako uz poduzetnika u procesu realizacije pothvata sudjeluju i druge osobe (financijske institucije – banke, lokalna zajednica itd.), potrebno ih je uvjeriti, a poduzetniku potvrditi kako će pothvat ostvarivati pozitivne rezultate i kako će moći ispuniti sve preuzete obveze.

Analiza uspješnosti poslovanja služi upravo tome, a provodi se korištenjem velikog spektra instrumenata, od koji su najčešći i za ovu priliku najprimjereniji:

 • račun dobiti i gubitka
 • financijski tok
 • statički pokazatelji uspješnosti

Na kraju ponavljamo naš savjet: izradu poslovnog plana ili investicijske strategije u kojoj će biti analizirani financijski elementi poslovnog plana prepustite stručnjaku. Za dodatne savjete kontaktirajte naš knjigovodstveni servis u Zagrebu, knjigovodstveni servis u Osijeku ili knjigovodstveni servis u Vukovaru.

Pročitatje o analizi tržišta u poslovnom planu u sljedećem članku.

Podijeli:

Nedavne objave