26.07.2016 / Knjigovodstveni savjeti

Bilanca – temeljni financijski izvještaj

Što je bilanca?

Jedan od temeljnih financijskih izvještaja je bilanca. Bilanca je sustavni pregled imovine, obveza i kapitala na određeni datum. Za razliku od ostalih financijskih izvještaja ona prikazuje podatke točno za određeni datum, a ne razdoblje.

Dijelovi bilance

Sastoji se od dva dijela:

  1. aktive
  2. pasive

Aktiva prikazuje imovinu kojom poduzeće raspolaže, dok pasiva prikazuje porijeklo imovine. Porijeklo imovine može biti vlastiti kapital i obveze. Između aktive i pasive uvijek mora postojati jednakost, što znači da je aktiva uvijek jednaka pasivi, tj. imovina je uvijek jednaka zbroju kapitala i obveza.

Osnovni dijelovi bilance

Bilanca je osnovna podloga za analizu financijskog položaja, za utvrđivanje slabosti i nedostataka u poslovanju, kao i za predviđanje budućeg poslovanja. Kako bismo se znali služiti bilancom važno je znati njezine osnovne elemente, taj. razlikovati imovinu, kapital i obveze.

Imovina

Imovinu možemo podijeliti na kratkotrajnu i dugotrajnu.

Kratkotrajna imovina je oblik imovine poduzeća s rokom realizacije do godine dana i vrijednosti do 3.500,00 kuna.

Osnovne skupine kratkotrajne imovine jesu:

  • zalihe: sirovine i materijal, proizvodnja u toku (nedovršena proizvodnja i poluproizvodi), trgovačka roba, gotovi proizvodi, predujmovi;
  • potraživanja: potraživanja od povezanih poduzeća, potraživanja od kupaca, potraživanja za više plaćene svote po osnovi dobiti, potraživanja od zaposlenih, potraživanja od države i drugih institucija, ostala potraživanja;
  • financijska imovina: udjeli (dionice) u povezanim poduzećima, zajmovi povezanim poduzećima, vrijednosni papiri, dani krediti; depoziti i kaucije, otkup vlastitih dionica, ostala kratkoročna ulaganja;
  • novac u banci i blagajni.

Dugotrajna imovina ima vrijednost veću od 3.500,00 kuna i rok realizacije duži od godine dana. Nabavlja se u svrhu korištenja u vlastitom proizvodnom procesu na duži rok. Javlja se u sljedećim oblicima: materijalna imovina, nematerijalna imovina, financijska imovina i dugotrajna potraživanja.

Osim imovine u aktivi bilance nalazi se i potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital, te aktivni izvanbilančni zapisi koji ne ispunjavaju uviete da budu bilančne stavke.

Kapital

Pasiva bilance se sastoji od kapitala i obveza. Kapital se formira početnim ulaganjem vlasnika, ali on se može povećavati ako vlasnici dodatno ulažu ili kada poduzeće uspješno posluje. U kapital ubrajamo: upisani kapital, kapitalne rezerve, revalorizacijske rezerve, rezerve iz dobiti, zadržanu dobit ili preneseni gubitak i dobit ili gubitak tekuće godine.

Obveze

Druga stavka pasive su obveze, koje mogu biti kratkoročne i dugoročne. Kratkoročne obveze su obveze koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • očekuje se da će se podmiriti u redovitom tijeku poslovnog ciklusa
  • primarno se drže radi trgovanja
  • dospijevaju za podmirivanje unutar dvanaest mjeseci poslije datuma bilance
  • poduzetnik nema bezuvjetno pravo odgoditi podmirivanje obveza za najmanje dvanaest mjeseci podlije datuma bilance

Dugoročne obveze su obveze koje moraju biti izvršene u roku dužem od godine dana. Pod dugoročne obveze spadaju: obveze prema povezanim društvima, obveze na osnovi zajmova, obveze prema kreditnim institucijama, obveze za predujmove, obveze prema dobavljačima, obveze po vrijednosnim papirima, ostale obveze i odgođene porezne prijave.

Za dodatne savjete kontaktirajte naš knjigovodstveni servis u Zagrebu ili knjigovodstveni servis u Osijeku.

Pročitajte o sljedeći članak: Račun dobiti i gubitka – financijski izvještaj.

Podijeli:

Nedavne objave