28.07.2016 / Knjigovodstveni savjeti

Izvještaj o novčanom toku i promjeni vlasničke glavnice

Izvještaj o novčanom toku

Izvještaj o novčanom toku je jedan od temeljnih financijskih izvještaja, koji prikazuje novčane tokove. Izvještaj o novčanom toku prikazuje priljev i odljev novca i novčanih ekvivalenata tijekom obračunskog razdoblja. On omogućuje utvrđivanje trenutno raspoloživih sredstava, jer prostoji vremenski nesklad između prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Primici i izdaci novca razvrstavaju se u tri vrste aktivnosti:

 • poslovne
 • investicijske
 • financijske aktivnosti

Poslovne aktivnosti možemo definirati kao glavne aktivnosti poduzeća koje stvaraju prihod i koje u osnovi imaju najznačajniji utjecaj na financijski rezultat poduzeća, dobit ili gubitak.

Najznačajniji primjeri novčanih primitaka i izdataka iz poslovnih aktivnosti su:

 • novčani primici na osnovi prodaje robe ili pružanja usluga
 • novčani primici od provizija i naknada
 • novčani primici od osiguravajućeg društva
 • novčani izdaci dobavljačima za isporučenu robu ili usluge
 • novčani izdaci zaposlenima i za račun zaposlenih
 • novčani izdaci vezani uz porez na dobit
 • novčani izdaci za premije osiguranja

Investicijske aktivnosti se još zovu i ulagateljske aktivnosti, a vezane su uz promjenu dugotrajne imovine, koju čine četiri osnovne podskupine: nematerijalna imovina, materijalna imovina, financijska imovina, te potraživanja s rokom dospijeća dužim od jedne godine. Najznačajniji primjeri novčanih primitaka i izdataka iz investicijskih aktivnosti su:

 • novčani primici od prodaje nekretnina, opreme, postrojenja i druge dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
 • novčani primici od povrata danih kredita drugima
 • novčani primici od prodaje dionica i obveznica drugih poduzeća
 • novčani izdaci za nabavu nekretnina, opreme i druge dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
 • novčani izdaci na osnovi kredita danih drugima
 • novčani izdaci za kupovinu dionica ili obveznica drugih subjekata

Financijske aktivnosti vezane su uz financiranje poslovanja, a odnose se na promjene strukture obveza i kapitala. Kao najznačajnije transakcije na osnovi financijskih aktivnosti javljaju se:

 • novčani primici od emisije dionica
 • novčani primici od emisije obveznica i drugih vrijednosnih papira
 • novčani primici od primljenih kredita
 • novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
 • novčani izdaci za dividende, kamate i sl.
 • novčani izdaci na osnovi otplate kredita

Izvještaj o novčanom toku može biti sastavljen po osnovi direktne ili indirektne metode. Prema direktnoj metodi objavljuju se ukupni primici i ukupni izdaci novca razvrstane poslovnim aktivnostima, dok se kod indirektne metode poslovne aktivnosti ne iskazuju kao bruto primici i kao bruto izdaci, već se neto dobit ili gubitak usklađuje za učinke transakcija nenovčane prirode. Sva suvremena rješenja se zalažu za primjenu direktne metode jer je ona razumljivija za većinu korisnika.

Izvještaj o promjeni vlasničke glavnice

Izvještaj o promjeni vlasničke glavnice čini sastavni dio temeljnih financijskih izvještaja. Pokazuju se promjene koje su se na glavnici dogodile između dva obračunska razdoblja, odnosno promjene u kapitalu koje su se dogodile između tekuće i prethodne godine ukazuju na povećanje ili smanjenje kapitala u promatranom razdoblju. Stoga je ovaj izvještaj povezan s bilancom i računom dobiti i gubitka.

Ovaj izvještaj prikazuje promjene kapitala nastale na svim dijelovima kapitala. Promjene u kapitalu mogu biti višestruke , ali kvaliteta tih promjena nije ista. Npr. nije ista kvaliteta ako se kapital povećao kao rezultat pozitivnog financijskog rezultata ili je posljedica povećanja kapitala revalorizacija.

U ovom se izvještaju posebno moraju iskazati sljedeće pozicije:

 • dobit ili gubitak razdoblja
 • sve stavke prihoda ili rashoda, dobiti i gubitaka koje prema zahtjevima drugih standarda treba direktno priznati u kapital te njihov ukupni iznos
 • učinak promjena računovodstvenih politika i ispravke temeljnih pogrešaka
 • dodatna ulaganja vlasnika i visina izglasanih dividendi
 • iznos zadržane dobiti ili gubitka na početku i na kraju razdoblja te promjene unutar tog razdoblja
 • usklađenja svake druge pozicije kapitala, kao npr. premije na dionice i rezerve na početku i na kraju razdoblja uz posebno, pojedinačno prikazivanje takvih promjena

Najznačajnija promjena u kapitalu proizlazi iz zadržane dobiti. Iznos zadržane dobiti povećava se sa stvaranjem dobiti, a smanjuje se za iznos ostvarenog gubitka te za iznos dividendi. Ponekad se prikazuje u skraćenoj formi a sve ostale informacije o promjenama kapitala se onda prikazuju u bilješkama uz financijska izvješća.

Obratite se našim Recupero stručnjacima u knjigovodstveni servis u Zagrebu ili knjigovodstveni servis u Osijeku, za dodatnu pomoć i savjete.

Pročitajte sljedeći članak: Kontni plan i poslovne knjige

Podijeli:

Nedavne objave