27.07.2016 / Knjigovodstveni savjeti

Račun dobiti i gubitka – financijski izvještaj

Što je račun dobiti i gubitka?

Uspješnost poslovanja podrazumijeva sposobnost ostvarivanja ciljeva. Najčešći cilj koji se ističe je profitabilnost poslovanja, a je li on ostvaren prikazuje se kroz račun dobiti i gubitka. Račun dobiti i gubitka prikazuje prihode i rashode te dobit ili gubitak ostvaren u određenom obračunskom razdoblju.

Prihodi i rashodi

Obavljanjem poslovnih aktivnosti nastaju promjene na imovini poduzeća. Vrijednosti kojima poduzeće raspolaže transformiraju se iz jednog oblika imovine u drugi, te na taj način nastaju prihodi i rashodi. Prihodi predstavljaju povećanje ekonomske koristi tijekom obračunskog razdoblja u obliku priljeva ili povećanja sredstava ili smanjenja obveza, što ima za posljedicu povećanje glavnice, dok rashod predstavlja smanjenje ekonomske koristi kroz obračunsko razdoblje u obliku odljeva ili iscrpljenja sredstava, što ima za posljedicu smanjenje glavnice.

Prihodi predstavljaju prodajne vrijednosti poslovnih učinaka kao i svi drugi oblici dobivenih naknada te drugi oblici povećanja imovine ili smanjenja obveza koji kao krajnji efekt imaju povećanje zarade. Dijele se na redovne i izvanredne. Rashodi nastaju kao posljedica trošenja, odnosno smanjenja imovine ili povećanja obveza. Oni utječu na smanjenje glavnice ili kapitala poduzeća. U vrijednost rashoda uključuje se vrijednost utroška potrebnog za stvaranje poslovnih učinaka.

Pri tome je posebno važno naglasiti da se ovdje ne radi o bilo kojem povećanju ili smanjenju imovine i obveza, već samo o onom dijelu koji utječe na povećanje ili smanjenje glavnice , odnosno kapitala. ‘Najznačajniji dio prihoda i rashoda vezan je uz realizaciju, odnosno uz prodaju gotovih proizvoda. Pri tome, vrijednost prihoda čini prodajna vrijednost (bez PDV-a), a vrijednost rashoda troškovi nastali prilikom stjecanja te imovine.

Rashodi se priznaju u računu dobiti i gubitka na temelju izravnog sučeljavanja između nastalih rashoda i ostvarenih prihoda. Dakle, prihodima se suprotstavljaju rashodi za koje se smatra da su ostvareni u svezi ostvarivanja prihoda.

Ako je poduzeće ostvarilo više no što je uložilo, tj. ako su prihodi veći od rashoda, tada je ostvaren pozitivan financijski rezultat ili dobit, a ako poduzeće mora uložiti više od onog što dobije, tada posluje s gubitkom, odnosno ostvario je negativan financijski rezultat. Financijski rezultat utvrđuje se na kraju obračunskog razdoblja.

Obračunski sustav u RH počiva na MRS-ovima koji u kontekstu priznavanja prihoda i rashoda posebno ističu sljedeće pretpostavke i načela:

  • pretpostavka nastanka događaja
  • načelo iskazivanja po bruto osnovi
  • načelo sučeljavanja prihoda i rashoda
  • načelo opreznosti

Shema računa dobiti i gubitka može biti propisana Zakonom ili predložena od strane strukovne organizacije. Također, može se prikazati u obliku jednostranog ili dvostranog računa. No, zbog veće iskazne moći obično se koristi jednostrani račun. Takav stupnjevit oblik omogućuje segmentiranje prihoda i rashoda. Tako se dobit, odnosno gubitak može iskazati kao dobit od redovnog poslovanja, dobit od financiranja te dobit od izvanrednih aktivnosti.

 Obratite se našim Recupero stručnjacima u knjigovodstveni servis u Zagrebu ili knjigovodstveni servis u Osijeku, za dodatnu pomoć i savjete.

Pročitajte o izvještaju o novčanom toku u našem sljedećem članku: Financijski izvještaj – izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjeni vlasničke glavnice

Podijeli:

Nedavne objave