20.01.2017 / Knjigovodstveni savjeti

Kako registrirati stranu udrugu?

Strana udruga može obavljati svoju djelatnost na području Republike Hrvatske nakon upisa u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

Strana udruga je udruga ili drugi oblik udruživanja osnovan bez namjere stjecanja dobiti koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o udrugama, a valjano je osnovana na temelju pravnog poretka strane države.

Strana udruga upisom u Registar stranih udruga ne stječe svojstvo pravne osobe (zato jer je tu pravnu osobnost već stekla na temelju pravnog poretka strane države), a svoje djelatnosti može obavljati sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Uvjeti obavljanja djelatnosti strane udruge

Strana udruga može obavljati svoju djelatnost na području Republike Hrvatske nakon upisa u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za upis u registar stranih udruga podnosi nadležnom uredu državne uprave osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj.

Zahtjevu za upis prilažu se:
1. Izvadak iz registra u kojem je, u državi po čijem pravu je osnovana strana udruga upisana, ne stariji od šest mjeseci, iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu udrugu
2. Odluka o osnivanju strane udruge ovjerena od nadležnog tijela strane države, ako prema pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar
3. Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj
4. Odluka o ciljevima i djelatnostima koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj
5. Ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izvoda iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i djelatnosti strane udruge
6. Ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dokumenata iz točaka 1., 2., 3., i 4.
7. Preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj
8. Potvrda o OIB-u strane udruge izdana od Ministarstva financija – Porezne uprave
9. Drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisani posebni uvjeti za upis u registar stranih udruga.

Zahtjev za upis u registar stranih udruga možete pronaći na stranicama Ministarstva uprave

Zahtjev za upis u Registar stranih udruga.

Zahtjev je moguće podnijeti i elektroničkim putem preko stranica Ministarstva uprave

Upis udruge u Registar stranih udruga.

Nadležni ured državne uprave u županiji odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove opće uprave donosi rješenje o upisu strane udruge u registar. Protiv rješenja može se podnijeti žalba Ministarstvu uprave.

Više o registraciji strane udruge možete saznati na stranicama Ministarstva uprave

Registar stranih udruga.
Za dodatnu pomoć obratite se našem Recupero timu. 

Podijeli:

Nedavne objave