30.06.2016 / Knjigovodstveni savjeti Savjeti za poduzetnike

Poslovne knjige i evidencije obrtnika

Poslovne knjige i evidencije obrtnika

Poslovne knjige i evidencije obrtnika obvezne su za svako poslovanje. U ovom ćemo članku govoriti o vrstama poslovnih knjiga i evidencija.

Vrste poslovnih knjiga i evidencija obrtnika

Poslovne knjige obrtnika jesu:

  • Knjiga primitaka i izdataka (Obrazac KPI)
  • Knjiga prometa (Obrazac KPR)
  • Evidencija o tražbinama i obvezama
  • Popis dugotrajne imovine (Obrazac DI)

Obrtnici koji su uključeni u sustav PDV-a moraju voditi i propisane knjige ulaznih i izlaznih računa, temeljem kojih se obračunava obveza za plaćanje PDV-a.

Ukoliko se obrtnik bavi trgovinom dužan je voditi i Popis robe u trgovini na malo.

Knjiga primitaka i izdataka je pregled svih nastalih primitaka i izdataka tijekom jedne godine (poreznog razdoblja), zabilježenih po datumima nastanka.

Knjiga prometa je knjiga u koju se krajem dana, ili početkom slijedećeg, upisuju svi primitci naplaćeni u gotovini i čekovima. Knjigu prometa nisu obvezni voditi obrtnici koji dnevno ažurno vode knjigu primitaka i izdataka, kao niti oni koji dnevni promet ostvaren u trgovini upisuju u Popis robe u trgovini na malo.

Evidencija o tražbinama i obvezama je pregled svih ispostavljenih i primljenih računa, osim gotovinski naplaćenih ili plaćenih. Obrtnici koji su u sustavu PDV-a, pa knjige ulaznih i izlaznih računa vode redoslijedom primanja/izdavanja računa, ne moraju voditi posebnu evidenciju o tražbinama i obvezama, no ako knjige ulaznih i izlaznih računa vode redoslijedom plaćanja/naplate, dužni su voditi i ovu evidenciju.

Kako će voditi knjige odlučuje sam obrtnik, tj. može birati između uvezanih knjiga, slobodnih listova ili korištenje informatičkog programa za vođenje knjiga. Izgled knjiga nije striktno utvrđen, ali se u njima moraju osigurati svi propisani podaci.

Popis dugotrajne imovine je pregled upisanih stvari i prava čija vrijednost premašuje 3.500 kuna, a vijek trajanja godinu dana. Popis služi za utvrđivanje otpisa vrijednosti imovine (amortizacije).

Detaljnije informacije mogu se pronaći u Pravilniku o porezu na dohodak (NN 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak, 146/09) i Pravilniku o obliku, sadržaju, roku i načinu dostave poslovnih knjiga, evidencija koji se čuvaju u elektroničkom obliku (NN 59/09).

Za dodatna pitanja i pomoć obratite se našim Recupero  stručnjacima.

Pročitajte sljedeći članak: Otvaranje sezonskog obrta

Podijeli:

Nedavne objave