13.07.2016 / Knjigovodstveni savjeti Savjeti za poduzetnike

OPG – ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost i dobit

U jednom od prijašnjih članaka definirali smo što je Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i kako ga osnovati. U današnjem članku ćemo se pozabaviti koracima do ulaska OPG -a u sustav poreza na dodanu vrijednost. (PDV) i koracima do ulaska OPG -a u sustav poreza na dobit.

Koraci do ulaska OPG -a u sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV)

Zašto poljoprivrednik ulazi u sustav PDV-a ?

DOBROVOLJNO – proizvodi npr. kravlje, ovčje ili kozje mlijeko, u sljedećoj godini očekuje veći opseg poslovanja, investiranja, prijavu na natječaje europskih fondova…

ZAKONSKA OBVEZA – kad je vrijednost ukupno oporezivih naplaćenih isporuka proizvoda i usluga isporučenih u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 230.000,00 kn .

STOPE PDV-a: 25%, 13 %, 5 %.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) poljoprivrednik obračunava i plaća  ako je vrijednost njegovih ukupnih godišnjih oporezivih isporuka u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 230.000,00 kuna, ili ako se dragovoljno prijavi u sustav PDV-a. Poljoprivrednik mora za razdoblje oporezivanja sam utvrditi obvezu PDV-a i iskazati je u prijavi PDV-a odnosno na propisanom obrascu kojeg predaje nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu, do 20-og dana  u tekućem mjesecu po proteku razdoblja oporezivanja, bez obzira jesu li u tom razdoblju obavljene oporezive isporuke. Poljoprivrednik koji je obveznik poreza na dohodak obračunava PDV za isporučena dobra i obavljene usluge prema primljenim odnosno naplaćenim naknadama, ukoliko je obveznik poreza na dobit obračunava PDV prema izdanim računima.

Poljoprivrednik ima pravo na odbitak pretporeza, a ukoliko  je u razdoblju oporezivanja pretporez veći od porezne obveze, ima pravo na povrat razlike između plaćenog poreza i porezne obveze.

Koraci do ulaska OPG -a u sustav poreza na dobit

Porez na dodanu vrijednost plaća se kada  poljoprivrednik koji obavlja samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva  ispunjava zakonske uvjete za oporezivanje dobiti ili ako je Poreznoj upravi uputio zahtjev da umjesto poreza na dohodak želi plaćati porez na dobit.

Zakonski uvjeti za oporezivanje dobiti:

  • u prethodnom poreznom razdoblju je ostvario ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kuna
  • u prethodnom poreznom razdoblju je ostvario dohodak veći od 400.000,00 kuna
  • ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti veću od 2.000.000,00 kuna
  • u prethodnom poreznom razdoblju je prosječno zapošljavao više od 15 radnika

O ispunjenju jednog od nabrojanih uvjeta vlasnik OPG-a u pisanom obliku izvješćuje nadležnu Ispostavu Porezne uprave do kraja godine u kojoj je uvjet ispunjen.

Predujam poreza na dobit plaća se po osnovi godišnje porezna prijave za prethodnu kalendarsku godinu, odnosno za prethodno kalendarsko razdoblje. Mjesečni predujam utvrđuje se tako da se svota porezne obveze za prethodno razdoblje podijeli s brojem mjeseci istog razdoblja. Porezni obveznik koji počinje obavljati samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva ne plaća predujmove do podnošenja prve porezne prijave.

Porezna osnovica poreza na dobit je dobit što se utvrđuje kao razlika između prihoda i rashoda prije obračuna porezna na dobit, uvećana ili umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

 Porez na dobit plaća se po stopi od 20%.

Poljoprivrednik može koristi porezne olakšice i poticaje ako djelatnost obavlja na području posebne državne skrbi, brdsko-planinskom području i gradu Vukovaru.

Za dodatna pitanja i pojašnjena obratite se našem Recupero timu. 

Pročitajte sljedeći članak: Slobodna djelatnost

 

Podijeli:

Nedavne objave