30.09.2016 / Savjeti za poduzetnike

Marketing u poslovanju i njegova obilježja

U modernom poslovanju marketing predstavlja središnju ulogu u aktivnostima mnogih poduzeća. Svakodnevno se susrećemo sa marketinškom komunikacijom jer je bitna za uspješno poslovanje tvrtke. Ona pomaže predvidjeti, zadovoljiti i identificirati zahtjeve suvremenog potrošača. Cilj svakog poslovanja trebao bi biti potrošač i zadovoljavanje interesa potrošača, što zaista predstavlja bit koncepcije marketinga. Zbog toga je marketing u poslovanju nužan.

U današnjem suvremenom i umreženom svijetu, poslovne organizacije moraju stvoriti i održati kulturu poslovnog komuniciranja kako bi opstale na tržištu. Kako bi poslovne organizacije uspjele u tome moraju kontinuirano tražiti odgovor na pitanje kako nešto učiniti bolje ili drugačije od konkurenata. Da bi ostvarili svoje ciljeve, poslovna organizacija komunicira okolinom, čime komunikacija postaje važan dio strategijskog menadžmenta.

Okolina se može promatrati kao vanjska i unutarnja. U komunikaciji sa vanjskom okolinom cilj je prodati proizvod ili uslugu, a komunikacija sa unutarnjom okolinom ima za cilj proizvesti proizvod ili uslugu. Proces razmjene počinje i završava komunikacijom, a samim time komunikacija postaje alat za ostvarivanje konkurentske prednosti.

Marketing u poslovanju

Marketing je poslovna filozofija, koncepcija, sustav i funkcija koja u središte pozornosti stavlja potrošače (krajnje i poslovne potrošnje), istražuje njihove potrebe i na tržištu im nudi proizvode, robu ili usluge koji će primjereno zadovoljiti njihova očekivanja glede količina, vrsnoće, asortimana, zatim uporabnih, tehničkih, estetskih i inih obilježja i to sve na određenome mjestu, u željeno vrijeme i po prihvatljivim cijenama. Riječ je o specifičnoj poslovnoj strategiji, taktici i politici u svrhu zadovoljavanja potrošačkih potreba koje se na tržištu pojavljuju kao platno moguća potražnja te maksimiranja profitnih učinaka poduzetničke aktivnosti.

Marketing u poslovanju predstavlja skup aktivnosti koje provode tržišni subjekti kako bi zadovoljili potrebe potrošača i ostvarili dobit. Termin marketinga se prvi puta spominje u američkoj literaturi 1910 godine. Među najprihvaćenijim definicijama marketinga je ono koje je usvojilo Američko udruženje za marketing koja kaže da je „marketing proces planiranja i provođenja stvaranja ideja, proizvoda i usluga, određivanja njihovih cijena, promocije i distribucije kako bi se obavila razmjena koja zadovoljava ciljeve pojedinca i organizacije“.

Pod tim terminom se podrazumijevaju sve aktivnosti koje poduzima prodavač prije korištenja oglašavanja. Marketing se poistovjećuje s oglašavanjem i prodajom. Marketing u poslovanju je proces stvaranja i razmjene vrijednosti tržišnog subjekta sa svojim potrošačima. Procesi razmjene uključuju rad. Prodavači moraju tražiti kupce, uočiti njihove potrebe, osmisliti dobre proizvode, promovirati ih i isporučiti. Aktivnosti poput razvoja proizvoda, istraživanja, komunikacije, distribucije, određivanja cijene te usluživanja, temeljne su marketinške aktivnosti. Takvo poimanje marketinga podrazumijeva da se u procesu stvaranja vrijednosti polazi od potreba i želja potrošača. Bitno za marketing je stvaranje vrijednosti, a ne proizvoda jer nije svaki stvoreni proizvod vrijednost. Proizvod postaje vrijednost kada ga prihvati onaj kome je namijenjen.

Marketing u poslovanju za osnovni zadatak ima stvaranje i poticanje na kupovinu onoga što potrošači trebaju i žele. U sklopu tih aktivnosti, potrošači se informiraju o proizvodu, ponudi, pristupaju procesu kupovine i upotrebljavaju proizvod. U tom smislu marketing prati i registrira njihovu reakciju kako bi se izvršile modifikacije ponude ili ponudili novi proizvodi. Bit marketinga je vrlo jednostavna: uspjeh proizlazi iz razumijevanja potreba i želja drugih i stvaranja ideja, usluga ili proizvoda koji zadovoljavaju te potrebe i želje. Kada je Sony dizajnirao svoj Playstation, ili kada je Gillette lansirao svoju Mach III britvicu, ovi su proizvođači bili preplavljeni narudžbama jer su kreirali prave proizvode zasnovane na pravilnom marketinškom promatranju.

Marketinška komunikacija ili promocija

Marketinška komunikacija ili promocija potječe od grčke riječi sa značenjem kretati se naprijed. Marketinška komunikacija predstavlja jedan od temeljnih elemenata marketinškog miksa. Komunikacijski oblici izravno su povezani s temeljnim funkcijama marketinškog komunikacijskog procesa: privlačenjem pažnje, stvaranjem interesa, kreiranjem povoljne predispozicije i poticanjem na kupovinu. Kako je raslo značenje marketinga u suvremenim gospodarstvima tako je veoma porasla važnost i marketinške komunikacije. To prihvaćanje je u najvećem dijelu uvjetovano pojavom i širokim prihvaćanjem novih elektroničkih medija, te promjenama u etičkim i ekološkim zahtjevima suvremenog društva.

Marketinška komunikacija danas se u najužem smislu odnosi na komunikaciju usmjerenu na uvjeravanje da se prihvate komunicirane ideje, koncepti, proizvodi, usluge. Ciljevi marketinške komunikacije su informiranje, uvjeravanje i poticanje na kupnju. Centar marketiških aktivnosti je potrošač te je potrebno voditi računa o potrošaču prilikom osmišljavanja marketinške komunikacije.

Marketinška komunikacija ili promocija je svaki oblik komunikacije čija je uloga informiranje, podsjećanje ljudi o proizvodima, uslugama, imidžu, idejama ili društvenoj uključenosti. Jedan od osnovnih zadataka promocijskih aktivnosti su unapređenje plasmana i olakšavanje prodaje, tj. unapređenje prodaje. Promocijske aktivnosti predstavljaju kontinuirani komunikacijski proces razmjene informacija, poruka. Komunikacije mogu biti masovne i pojedinačne, osobne i neosobne.

Pojedine komunikacijske aktivnosti izravno su povezane sa informiranjem, stvaranjem poželjnog tržišta i poticanjem na kupovinu. U ovoj grupi komunikacijskih vještina izdvojit ćemo dvije podgrupe s aspekta primijenjenih metoda i vremena za dobivanje željenih efekata i ciljeva.

U prvu grupu pripadaju:

 • Oglašavanje,
 • Direktni marketing,
 • Prodajna promocija,
 • Unapređenje prodaje.

Njihova svrha je izravno komuniciranje i dobivanje neposrednih učinka koji su najčešće vezani uz marku proizvoda ili uslugu.

U drugu grupu ubrajaju se:

 • Odnosi s javnošću,
 • Publicitet,
 • Institucionalno oglašavanje i sponzorstva.

Ovo su komunikacijski oblici koji zahtijevaju dulje razdoblje za postizanje željenih efekta. Efekti su vezani uz poduzeće, npr. stvaranje pozitivne slike poduzeća, reputacija i dr., ali postoje i efekti koji su vezani uz proizvod ili uslugu.

Svrha je svih oblika marketinške komunikacije stvaranje pozitivne slike, mišljenja o proizvodu ili uslugi. Sve to zajedno se promatra kao promotivni miks koji se sastoji od oglašavanja, direktnog marketinga, unapređenja prodaje, publicitetea i odnosa s javnošću te osobne prodaje.

Promotivni ili komunikacijski miks čine:

 • Oglašavanje,
 • Izravna marketinška komunikacija,
 • Unapređenje prodaje,
 • Osobna prodaja,
 • Odnosi s javnošću i publicitet.

Za sve dodatne informacije i savjete, kontaktirajte nas u knjigovodstveni servis u Zagrebu ili knjigovodstveni servis u Osijeku.

Podijeli:

Nedavne objave