08.07.2016 / Knjigovodstveni savjeti

Obračun amortizacije – metode i primjena

Obračun amortizacije vrši se jednom godišnje. Amortizacija (engl. amortization, depreciation, njem. Amortisation, Wertminderung, Abschreibung) je višeznačan pojam:

 1. U financijama se koristi za označavanje otplate dugova (amortizacija duga)
 2. U mjeničnom pravu označava postupak poništenja mjenice na zahtjev vlasnika (ako je izgubljena)
 3. Amortizacija označava i gašenje vrijednosti nekih vrijednosnih papira (otplaćivanje)
 4. U knjigovodstvu amortizacija je postupak postupnog umanjivanja vrijednosti imovine poduzeća (uz istovremeno prenošenje te vrijednosti na odgovarajuće potražne račune)

Kako se vrši obračun amortizacije?

Amortizacija se obračunava godišnje prema postupku predviđenim zakonom. Kad je riječ o osnovnih sredstvima, tada je amortizacija onaj dio osnovnih sredstava za koji se smatra da je fizički ili ekonomski potrošen. Osnovna joj je namjena da osigura financijska sredstva u iznosu koji će osigurati barem zamjenu postojećih osnovnih sredstava. Razlikuje se funkcionalna (fizička) i ekonomska amortizacija.

Kako se iznos amortizacije oduzima svake godine od porezne osnovice, način obračuna amortizacije utječe na odluku o načinu financiranja nabave opreme.

Obračuna amortizacije ima nekoliko metoda koje se dijele u dvije osnovne skupine:

 1. vremenske metode amortizacije
 2. funkcionalne metode amortizacije

U okviru vremenskih metoda najčešće se koriste

 • linearna metoda za obračun amortizacije
 • degresivna metoda za obračun amortizacije
 • progresivna metoda za obračun amortizacije

Linearna metoda za obračun amortizacije

Linearna (proporcionalna) metoda amortizacije pretpostavlja da se stalna imovina u vijeku trajanja ravnomjerno troši, pa se stoga trošak amortizacije raspoređuje na podjednake godišnje iznose.

Godišnji iznos amortizacije dobije se dijeljenjem nabavne vrijednosti stalne imovine s godišnjom stopom amortizacije (godišnja stopa amortizacije predstavlja omjer broja 100 s procijenjenim brojem godina upotrebe stalne imovine). Svake se godine knjižna vrijednost umanjuje za jednak postotak početne vrijednosti.

Degresivna metoda za obračun amortizacije

Degresivna metoda amortizacije pretpostavlja da se stalna imovina najviše troši u prvim godinama upotrebe, pa je za tu metodu i trošak amortizacije u prvim godinama najviši.

Degresivna metoda primjenjuje se na dva načina:

 • primjenom fiksnih amortizacijskih stopa na knjigovodstvenu vrijednost stalne imovine koja je iz godine u godinu sve manja (metoda opadajuće osnovice)
 • primjenom različitih opadajućih amortizacijskih stopa na fiksnu osnovicu, tj. nabavnu vrijednost stalne imovine (metoda zbroja godina ili digitalna metoda)

Amortizacija fiksnom stopom umanjuje knjižnu vrijednost opreme svake godine za isti postotak, ali ne od početne vrijednosti opreme nego od knjižne vrijednosti opreme prethodne godine. U metodi zbroja broja godina amortizacija za pojedinu godinu računa se tako da se kvocijent preostalih godina i zbroja-broja-godina pomnoži s razlikom knjižne vrijednosti i otpisane vrijednosti (zbroj broja godina je zbroj aritmetičkog niza 1, 2, … n, gdje je n broj godina amortizacije). Metoda zbroja-broja-godina spada u grupu ubrzanih metoda amortizacije.

Progresivna metoda za obračun amortizacije

Progresivna metoda amortizacije pretpostavlja da se stalna imovina u prvim godinama upotrebe troši najmanje, pa je i iznos amortizacije u prvim godinama najmanji. Za razliku od vremenskih metoda funkcionalna se metoda amortizacije temelji na stupnju korištenja stalne imovine. Ona se može primijeniti onda kad se trošenje imovine može iskazati u naturalnim jedinicama (sati rada stroja, prijeđeni kilometri, proizvedena količina i sl.). Stoga se ta metoda naziva još i metoda amortizacije prema učinku. Kod te metode godišnja se amortizacija izračunava tako da se nabavna vrijednost stavi u odnos s procijenjenim godišnjim učinkom izraženim u naturalnim jedinicama.

Za dodatnu pomoć obratite se našim stručnjacima.

Pročitajte sljedeći članak: Neprofitne organizacije i njihovo knjigovodstvo.

Podijeli:

Nedavne objave