01.07.2016 / Knjigovodstveni savjeti Savjeti za poduzetnike

Otvaranje sezonskog obrta – pravila i obveze

Obrt se kao samostalno i trajno obavljanje djelatnosti može obavljati i sezonski tj. samo jedan dio godine i to najdulje u vremenu od šest mjeseci. Obrti koji se mogu obavljati sezonski propisani su Pravilnikom o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrt. U nastavku donosimo sve pojedinosti vezane uz otvaranje sezonskog obrta .

Otvaranje sezonskog obrta – Što i kako?

Obrt se kao samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti (koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu)  može obavljati i sezonski.

Sezonski obrt se može obavljati najdulje šest mjeseci unutar jedne kalendarske godine.

Vrijeme obavljanja sezonskog obrta određuje se prema zahtjevu obrtnika, a željeno razdoblje obavljanja sezonskog obrta se upisuje u obrtni registar (primjerice za vrijeme trajanja turističke sezone od 01.06. do 30.09. i sl.)

Otvaranje sezonskog obrta – obvezna osiguranja 

Obrtnik koji obavlja sezonski obrt ima svojstvo osiguranika u mirovinskom i zdravstvenom osiguranju za vrijeme obavljanja djelatnosti.

Obrtnici koji obavljaju sezonski obrt plaćati će doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje  samo za razdoblje u kojem obavljaju obrt (primjerice, kod obavljanja obrta u vrijeme turističke sezone od 01.06. do 30.09. obveza plaćanja doprinosa biti će za 4 mjeseca tj. za 6., 7., 8. i 9. mjesec tekuće godine).

Kako se kod obavljanja sezonskog obrta svojstvo osiguranika stječe danom početka obavljanja djelatnosti i gubi danom prestanka djelatnosti unutar iste kalendarske godine, obrtnik koji obavlja sezonski obrt nema pravo na mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi obrta u vrijeme dok ne obavlja obrtničku djelatnost.

U vrijeme dok se obrt ne obavlja obrtniku koji obavlja sezonsku djelatnost miruje računanje staža (mirovinsko osiguranje) i nema pravo na zdravstvenu zaštitu (zdravstveno osiguranje).

Postoji mogućnost da je obrtnik koji obavlja sezonsku djelatnost osiguran i po nekoj drugoj osnovi (primjerice, ako je uz obavljanje obrta negdje zaposlen i ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada tj. plaću) pa je po toj osnovi osiguran mirovinsko i zdravstveno za sve vrijeme zaposlenja tj. cijelu kalendarsku godinu.

Međutim,  ukoliko osoba (obrtnik) koja obavlja sezonski obrt nije osigurana ni po jednoj drugoj osnovi (već samo temeljem sezonskog obavljanja obrta), te je u vrijeme dok se sezonski obrt ne obavlja praktično mirovinsko i zdravstveno neosigurana, može se osigurati na slijedeće načine:

1) Mirovinsko osiguranje – može iskoristiti tzv. institut produženog osiguranja i plaćati doprinos za mirovinsko osiguranje na propisanu osnovicu  za vrijeme dok se sezonski obrt ne obavlja.

Na  produženo mirovinsko  osiguranje  mogu  se  osigurati osobe kojima od prestanka obveznog osiguranja nije proteklo više od 12 mjeseci – ako u tom roku podnesu prijavu na osiguranje.

Prilikom prijave na produženo osiguranje za vrijeme sezonskog prekida obavljanja djelatnosti, potrebno je područnom uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (nadležnom prema prebivalištu, odnosno boravištu obrtnika koji se želi osigurati) dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– potvrdu nadležnog tijela (nadležnom županijskom uredu, tj. uredu grada Zagreba)  o sezonskom obavljanju djelatnosti

– presliku osobne iskaznice

– prijavu o početku poslovanja obveznika uplaćivanja doprinosa – tiskanica M-11P.

2) zdravstveno osiguranje – može ostvariti  na jedan od slijedećih načina:

– kao član obitelji osiguranika (primjerice po osnovi radnog odnosa supružnika i sl.), potrebno je nadležnom područnom uredu Zavoda prema boravištu, odnosno prebivalištu osiguranika podnijeti Tiskanicu 3. i slijedeće priloge: dokaz o prebivalištu ili stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica), vjenčani list ne stariji od 6 mjeseci, dokaz da nema drugu osnovu osiguranja (radna knjižica ili ispis staža HZMO-a), ili plaćanjem doprinosa za zdravstveno osiguranje kao „druge osigurane osobe“  koje same za sebe snose troškove zdravstvenog osiguranja, jednokratnom uplatom doprinosa za obvezno zdravstveno  osiguranje  na najnižu osnovicu za obračun  doprinosa  za obvezno zdravstveno  osiguranje.

Otvaranje sezonskog obrta – Obveza vođenja poslovnih knjiga

Obrtnik koji obavlja sezonski obrt obveznik je Zakona o porezu na dohodak, temeljem čega je obvezan voditi sljedeće poslovne knjige:

  • „knjigu primitaka i izdataka,
  •  knjigu prometa,
  •  popis dugotrajne imovine, i
  •  evidenciju o tražbinama i obvezama,

prema kojima utvrđuje dohodak (kao razliku primitaka i izdataka) i podnosi godišnju prijavu poreza na dohodak.

Ukoliko je obrtnik koji obavlja sezonski obrt u sustavu poreza na dodanu vrijednost, obvezan je voditi evidencije o primljenim računima (knjigu U-RA) i izdanim računima (knjigu I-RA).

Također je obveznik podnošenja obrasca PDV nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

  1. Komorski doprinos

Obrtnik koji obavlja sezonski obrt obvezan je plaćati komorski doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori tijekom cijele kalendarske godine (neovisno o tome što se obrt obavlja samo dio godine), budući prema odredbama Odluke o obveznicima, osnovici, visini, stopi te načinu i rokovima  za plaćanje doprinosa hrvatskoj obrtničkoj komori, nije predviđeno izuzeće od plaćanja navedenog doprinosa za vrijeme dok se ne obavlja sezonska obrtnička djelatnost tijekom kalendarske godine.

Ukoliko želite dodatne savjete slobodno nas kontaktirajte u naš knjigovodstveni servis u Zagrebu,  knjigovodstveni servis u Osijeku ili knjigovodstveni servis u Vukovaru.

Zanima vas što je knjigovodstvena isprava, pročitajte naš sljedeći članak: Što je knjigovodstvena isprava?

Podijeli:

Nedavne objave