11.08.2016 / Knjigovodstveni savjeti Savjeti za poduzetnike

PDV za udruge – kako do PDV ID broja?

PDV za udruge

Udruga koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost, bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnost mora biti svjesna postojanja PDV za udruge. Po toj je osnovi udruga obvezna upisati se u registar obveznika PDV-a ako je vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 230.000,00 kn.

Takva udruga se mora najkasnije do 15. siječnja tekuće godine prijaviti u nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu radi upisa u registar poreznih obveznika i tako ostvariti PDV za udruge.

Udruga kojoj oporezive isporuke dobara i usluga obavlja porezni obveznik koji u tuzemstvu nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište,
Udruga koja obavi oporezivo stjecanje dobara unutar Europske unije, a primatelj je oporezive isporuke dobara kod trostranog posla.

Udruga uvoznik, odnosno carinski dužnik ili primatelj dobara prema carinskim propisima, Udruga stjecatelj novih prijevoznih sredstava, udruga izdavatelj računa ako iskaže PDV viši od onoga koji duguje, ili ako na računu za isporučena dobra ili obavljene usluge iskaže PDV iako za to nije ovlaštena, ili izda račun iako dobra nisu isporučena ili usluge nisu obavljene,

Udruga koja povremeno isporučuje nova prijevozna sredstva ako prodavatelj ta sredstva kupcu otpremi ili preveze na područje druge države članice EU, ili ih kupac sam preveze, ili ih druga osoba za njegov račun otpremi ili preveze na područje druge države članice EU,

Udruga koja na području Republike Hrvatske nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu, a u tuzemstvu obavlja gospodarsku djelatnost (isporuke dobara ili usluga za koje postoji pravo na odbitak PDV-a, osim kad obavlja isporuke dobara ili usluga za koje PDV plaća primatelj dobara ili usluga).

Udruga može postati porezni obveznik po osnovi obavljanja oporezive gospodarske djelatnosti na početku obavljanja te djelatnosti ako se najkasnije prije prve isporuke dobara i usluga prijavi u registar poreznih obveznika u nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu.

Udruga čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendar- skoj godini nije bila veća od 230.000,00 kuna (mali porezni obveznik) može se na vlastiti zahtjev upisati u registar obveznika PDV-a. Zahtjev je usvojen ako Porezna uprava u roku 8 dana od dana primitka zahtjeva ne donese rješenje. Nakon toga udruga je dužna sljedećih 5 kalendarskih godina primjenjivati redovni postupak opo- rezivanja (obvezna je u računima obračunavati i plaćati PDV-a na isporuke dobara ili usluga i ima pravo na odbitak pretporeza).

Porezni obveznik je i udruga koja radi daljnje preprodaje kupuje rabljena dobra, umjetnička djela, kolekcionarske i antikne predmete, a primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže.

Obveza prijave u registar

Udruga je obvezna prijaviti se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sje- dištu radi upisa u Registar poreznih obveznika najkasnije do 15. siječnja tekuće godi- ne ako je u prethodnoj kalendarskoj godini vrijednost ukupnih godišnjih oporezivih isporuka dobara i obavljenih usluga od gospodarskih djelatnosti bila veća od 230.000,00 kn.

Izdavanje PDV identifikacijskog broja

PDV identifikacijski broj obvezni su zatražiti porezni obveznici koji isporučuju dobra i/ili ih stječu unutar EU. Zahtjev se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije 15 dana prije početka obavljanja takvih transakcija. Udruga koja nije upisana u registar obveznika PDV-a i čija je ukupna vrijednost stjecanja dobara unutar EU tijekom tekuće kalendarske godine veća od 77.000,00 kuna (prag stjecanja) obvezna je nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja 15 dana prije stjecanja dobara čijom će ukupnom vrijednosti prijeći propisani iznos.

Za dodatne savjete i pomoć obratite se u naš knjigovodstveni servis u Zagrebu ili knjigovodstveni servis u Osijeku.

Pročitajte o obveznim doprinosima za slobodna zanimanja u našem članku: Obvezni doprinosi – slobodna zanimanja 

Podijeli:

Nedavne objave