09.08.2016 / Knjigovodstveni savjeti

Porez na dobit za slobodna zanimanja – obveze i obračun

Znate li kako se obračunava porez na dobit za slobodna zanimanja? Zanima vas jeste li i vi obveznik? Odgovore doznajte u nastavku teksta.

Kad je osoba koja obavlja samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja obveznik poreza na dobit?

Ako je u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarila ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kuna,

Ako ispunjava dva od sljedeća tri uvjeta:

  1. u prethodnom poreznom razdoblju ostvareni dohodak je veći od 400.000,00 kuna
  2. vrijednost dugotrajnu imovinu veća je od 2.000.000,00 kuna
  3. u prethodnom poreznom razdoblju prosjećno zapošljava više od 15 radnika

Ako do kraja tekuće godine podnese pisani zahtjev nadležnoj ispostavi Porezne uprave da u idućoj kalendarskoj godini želi plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak. U slučaju supoduzetnišva ili drugog oblika zajedničkog dohotka pisani zahtjev podnose i potpisuju svi supoduzetnici. Rješenje kojim se usvaja zahtjev obvezuje poreznog obveznika sljedećih 3 godina. U opravdanim slučajevima Porez- na uprava može odobriti i kraći rok prelaska s plaćanja poreza na dohodak na porez na dobit i obratno.

Tko i kada obračunava predujam poreza na dobit?

Porezni obveznik sam obračunava predujam poreza na dobit po osnovi godišnje porezne prijave za prethodnu kalendarsku godinu, odnosno za prethodno porezno razdoblje. Mjesečni predujam poreza na dobit utvrđuje se razmjerno visini porezne obveze po godišnjem obračunu za prethodnu godinu, i to tako da se svota porezne obveze za prethodno porezno razdoblje podijeli s brojem mjeseci istoga razdoblja.

Kako porezni obveznik, kojemu je rješenjem odobreno plaćanje poreza na dobit umjesto poreza na dohodak, plaća predujmove poreza na dobit?

On do podnošenja godišnje prijave poreza na dobit predujmove poreza na dobit plaća u visini predujma poreza na dohodak što je utvrđen na temelju porezne prijave poreza na dohodak za godinu u kojoj je zahtjev podnesen.

Kako se na početku obavljanja djelatnosti utvrđuje mjesečni predujam poreza na dobit?

Porezni obveznik koji počinje obavljati djelatnost ne plaća predujmove do podnošenja prve porezne prijave.

Što je porezna osnovica i kako se izračunava?

Osnovica poreza na dobit porezni obveznika rezidenta obveznika poreza na dobit je dobit što je ostvarena u tuzemstvu i inozemstvu, a utvrđuje se prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

Po kojoj se stopi obračunava i plaća porez na dobit za slobodna zanimanja?

Po stopi od 20%.

U kojem se roku plaća porez na dobit za slobodna zanimanja?

Predujmovi poreza na dobit moraju se platiti najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec, a porez na dobit po godišnjoj poreznoj prijavi plaća se najkasnije 4 mjeseca nakon isteka kalendarske godine, odnosno razdoblja za koje se utvrđuje porez na dobit.

Obratite se našim Recupero stručnjacima u knjigovodstveni servis u Zagrebu ili knjigovodstveni servis u Osijeku, za savjete i pomoć u Vašem poslovanju.

 Pročitajte sljedeći članak: Obvezni doprinosi 

Podijeli:

Nedavne objave