08.08.2016 / Knjigovodstveni savjeti

Porez na dobit za udruge – obveze i obračun

Porez na dobit za udruge

Udruga koja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, ili drugih gospodarstveno procjenjivih koristi, obavlja gospodarsku djelatnost čije bi neoporezivanje dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu. Takva je udruga obvezna, po osnovi obavljanja te djelatnosti, upisati se u registar poreznih obveznika u nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu u roku 8 dana od dana početka obavljanja te djelatnosti. To predstavlja porez na dobit za udruge.

Ako se takva udruga ne upiše u registar poreznih obveznika Porezna uprava na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika ili druge zainteresirane osobe rješenjem utvrđuje da je udruga obveznik poreza na dobit za tu djelatnost.

Porezno razdoblje je, u pravilu, kalendarska godina. Iznimno, Porezna uprava može na zahtjev poreznog obveznika odobriti da se porezno razdoblje i kalendarska godina razlikuju, pri čemu porezno razdoblje ne smije prelaziti razdoblje od 12 mjeseci. Izabrano porezno razdoblje porezni obveznik ne može mijenjati 3 godine.

Porezna osnovica

Dobit ostvarena obavljanjem gospodarske djelatnosti udruge, a utvrđuje se prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, te uvećana i umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

Porezna stopa

Porez na dobit obračunava se i plaća po stopi od 20% na utvrđenu poreznu osnovicu.

Predujam poreza na dobit

Porezni obveznik plaća predujam poreza po osnovi godišnje porezne prijave za pret- hodnu kalendarsku godinu, odnosno za prethodno porezno razdoblje. Mjesečni predujam poreza na dobit utvrđuje se razmjerno visini porezne obveze po godišnjem obračunu za prethodnu godinu, i to tako da se svota porezne obveze za prethodno porezno razdoblje podijeli s brojem mjeseci istoga razdoblja.

Porezni obveznik koji počinje obavljati djelatnost ne plaća predujmove do prve porezne prijave.

iPorezni obveznik u stečaju ne plaća predujmove poreza na dobit.

Porezna uprava može na temelju zahtjeva poreznog obveznika, ili na temelju obavljenog nadzora, ili na temelju drugih podataka o poslovanju poreznog obveznika s kojima raspolaže rješenjem utvrditi nove iznose mjesečnih predujmova ili drugo razdoblje plaćanja predujmova. Rješenje obvezuje poreznog obveznika od dana konačnosti do podnošenja nove porezne prijave.

Poreznom obvezniku kojemu je prestala mogućnost prenošenja gubitka visinu pre- dujma do prvog podnošenja porezne prijave određuje Porezna uprava na temelju procijenjene mogućnosti ostvarenja dobiti. Procjena predujma utvrđuje se prema postignutom rezultatu poslovanja po isteku tri mjeseca.

Porezna uprava može rješenjem utvrditi za pojedine mjesece poreznog razdoblja ra- zličitu visinu predujma poreznim obveznicima koji obavljaju djelatnost sa sezonskim obilježjem. Rješenjem Porezne uprave o različitim visinama mjesečnih predujmova mora se osigurati da ukupni iznos mjesečnih predujmova odgovara iznosu koji bi se naplatio pri ravnomjernoj naplati predujmova tijekom poreznog razdoblja. Predujam poreza na dobit plaća se mjesečno do kraja mjeseca za protekli mjesec.

Ukoliko trebate odgovore na još neka pitanja vezana uz porez na dobit za udruge, obratite se našim stručnjacima koji su za to specijalizirani, u knjigovodstveni servis u Zagrebu ili knjigovodstveni servis u Osijeku..

 Pročitajte sljedeći članak: Porez na dobit – slobodna zanimanja

Podijeli:

Nedavne objave