14.07.2016 / Knjigovodstveni savjeti Savjeti za poduzetnike

Slobodna djelatnost – registracija i oporezivanje

Što je slobodna djelatnost?

Slobodna djelatnost predstavlja profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima koji uređuju obvezna osiguranja, odnosno djelatnosti fizičkih osoba kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar poreznih obveznika poreza na dohodak.

Slobodna djelatnost obuhvaća:

 • Samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika i druge slične djelatnosti
 • Samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja i druge slične djelatnosti
 • Samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost i druge slične djelatnosti
 • Samostalna djelatnost novinara, umjetnika i športaša

Postupak registracije slobodne djelatnosti

Samostalna djelatnost se registrira Upisom u registar poreznih obveznika (RPO) pri nadležnoj poreznoj upravi kojoj pripadate. Rok za prijavu zahtjeva je u periodu od 1. do 15. siječnja svake godine.

Upisom u RPO postajete obveznik vođenja poslovnih knjiga te samostalnog plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, bez obzira da li vam ih poslodavac plaća po drugoj osnovi.

Kako biste se registrirali kao slobodna djelatnost, potrebno je:

 • biti državljanin RH
 • imati prebivalište u RH
 • biti poslovno sposoban
 • imati najmanje srednju stručnu spremu i položen stručni ispit
 • nemati izrečenu mjera zabrane obavljanje poslova

Razlika između slobodnog zanimanja i obrta:

Razlika između obrta i slobodne djelatnosti jest u tijelu koje izdaje Rješenje, odnosno Obrtnice u slučaju obrta, za obrt je nadležan Ured državne uprave u županiji, a u slučaju slobodnog zanimanja nadležna porezna ispostava.

Kod nekih slobodnih zanimanja potrebno je od Komore (ovisno od djelatnosti) zatražiti potvrdu, odnosno uvjerenje za bavljenje određenom djelatnosti.

U poreznom smislu obrt i slobodna djelatnost su izjednačene.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) za slobodna zanimanja

Obveznik poreza na dodanu vrijednost (PDV-a)  je osoba koja obavlja samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja:

 • ako je vrijednost ukupnih godišnjih oporezivih isporuka u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 230.000,00 kuna. Porezni obveznik je dužan upisati se u Registar obveznika PDV-a u ispostavi Porezne uprave prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu najkasnije do 15. siječnja tekuće godine
 • ako se prijavi u Registar obveznika PDV-a u tekućoj godini kad počinje obavljati poduzetničku djelatnost, i to najkasnije prije prve isporuke dobara i usluga
 • ako se do 15. siječnja tekuće godine prijavi u Registar obveznika PDV-a iako je vrijednost ukupnih godišnjih oporezivih isporuka u prethodnoj kalendarskoj godini bila manja od 230.000,00 kuna.

Usluge i isporuke dobara samostalnih umjetnika oslobođene su plaćanja PDV-a, osim usluga i isporuka dobara umjetnika koji su se do 31. srpnja 2000. godine dragovoljno upisali u Registar obveznika PDV-a. Samostalni umjetnici mogu postati obveznici PDV-a ako se prije početka obavljanja poduzetničke djelatnosti prijave u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost u nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu.

Na naknade po osnovi djelatnosti slobodnog zanimanja PDV se obračunava po stopi od 25%. Porezni obveznik mora za razdoblje oporezivanja sam utvrditi i obračunati obvezu PDV-a i iskazati je u prijavi PDV-a na propisanom obrascu kojeg predaje mjerodavnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu, do 20-og dana u tekućem mjesecu po proteku razdoblja oprezivanja, bez obzira jesu li u tom razdoblju obavljene oporezive isporuke. Obveznik ima pravo na odbitak pretporeza, a ako je u razdoblju oporezivanja pretporez veći od porezne obveze ima pravo na povrat razlike između plaćenog poreza i porezne obveze.

Koje se poreze obračunava i plaća po osnovi obavljanja djelatnosti slobodnih zanimanja?

Porez na dohodak od samostalne djelatnosti slobodnih zanimanja – na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga utvrđuju i plaćaju osobe koje samostalno obavljaju djelatnost na temelju koje su obvezno osigurane, a doprinose plaćaju prema rješenju Porezne uprave i u Poreznoj upravi su upisani u registar poreznih obveznika.

Prirez porezu na dohodak – plaća obveznik poreza na dohodak ako je prirez propisan gradskom ili općinskom odlukom u gradu ili općini njegovog prebivališta ili uobičajenog boravišta.
Porez na dobit – obračunava i plaća osoba koja obavlja samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja kad ispunjava zakonske uvjete za oporezivanje dobiti, ili ako Poreznoj upravi uputi pisani zahtjev da li će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) – obračunava i plaća osoba koja obavlja samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja:

 • ako je vrijednost ukupnih godišnjih oporezivih isporuka u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 230.000,00 kuna, ili ako je već upisan u registar obveznika PDV-a,
 • ako uputi Poreznoj upravi pisani zahtjev da li će ući u sustav PDV-a, iako su joj ukupne godišnje oporezive isporuke u prethodnoj kalendarskoj godini bile manje od 230.000,00 kuna.

Porez na tvrtku ili naziv – plaća obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit koji je registriran za obavljanje djelatnosti. Porezni obveznik je dužan platiti utvrđenu svotu poreza prema odluci grada ili općine.

Koje poreze mogu obračunavati i plaćati po odbitku osobe koja obavljaju samostalne djelatnosti slobodnih zanimanja ?

 1. Porez na dohodak od nesamostalnog rada iz plaće radnika po osnovi radnog odnosa obračunava, obustavlja i plaća poslodavac za zaposlene radnike
 2. Porez na dohodak od drugog dohotka – obračunava, obustavlja i plaća osoba koja drugim fizičkim osobama isplaćuje primitke iz kojih se plaća porez na dohodak od drugog dohotka
 3. Prirez porezu na dohodak obračunava i plaća poslodavac za zaposlene radnike i isplatitelj primitka od drugog dohotka ako je prirez propisan gradskom ili općinskom odlukom u gradu ili općini prebivališta ili uobiičajenog boravišta obveznika poreza na dohodak.

Obratite se našim Recupero stručnjacima za dodatnu pomoć i savjete.

Želite saznati više o usluzi ePorezna, pročitajte naš sljedeći članak: Usluga ePorezna

Podijeli:

Nedavne objave