20.07.2016 / Savjeti za poduzetnike

Socijalno poduzetništvo – karakteristike i primjena

Što je socijalno poduzetništvo?

Socijalno poduzetništvo je nova paradigma u pristupu suvremenim socijalnim problemima.

Socijalno ili društveno poduzetništvo je koncept koji pokreće stvaranje ekonomske i socijalne vrijednosti kroz izgradnju novih vrijednosti i društvenih promjena koje zadovoljavaju potrebe i nude zapošljavanje teško zapošljivih i marginaliziranih društvenih kategorija.

Inovativan i kreativan poduzetnički model rješavanja društvenih i ekoloških pitanja koristi se kako bi se potaknuo održivi razvoj, zapošljavanje na korist široj društvenoj zajednici.

Njime se nude usluge, proizvodi i aktivnosti koje ne bi bile ponuđene na tržištu, a stvaraju dobra koja mogu svi podjednako koristiti. Socijalno poduzetništvo izgrađuje temelje za društvene promjene i često zadovoljava potrebe zajednice kroz participiranje članova te iste zajednice.

Za razliku od komercijalnog poduzetništva, profit koji se ostvaruje putem ovakvog modela poduzetništva reinvestira se ulaganjem u zajednicu ili se koristi za provedbu ostalih programa i ciljeva koji doprinose poboljšanju uvjeta življenja, očuvanju okoliša i održivom razvoju.

Socijalno poduzetništvo funkcionira po modelu trostruke bilance ( tri slova P ) koje glasi:

 • people (ravnopravnost i jednake mogućnosti za sve)
 • planet (zaštita okoliša)
 • profit (financijska održivost i ponovno investiranje profita)

Socijalno poduzetništvo temelji se na:

 • neovisnosti
 • društvenim vrijednostima
 • demokratičnosti
 • pravednosti
 • načelima očuvanja okoliša

Socijalno poduzetništvo se pokreće radi stvaranja socijalno pravednog društva u kojem pojedinci i društvene grupe imaju neposredne koristi od svog rada, a pritom brinu o prirodnom okolišu i utječu na stvaranje dobrobiti i samopoštovanja, što utječe na poboljšanje kvalitete života u zajednici.

Socijalno poduzetništvo omogućuje brže i efikasnije suočavanje s novim potreba- ma koje postojeće institucije ne mogu zadovoljiti. Posebna koncepcija i aktivnosti sa ugrađenom socijalnom komponentom omogućuje bržu i bolju prilagodljivost i zadovoljenje potreba većeg broja ljudi.

Socijalno poduzetništvo primjenjuje poduzetnička načela u rješavanju društvenih problema generarirajući društvenu vrijednost, a ne profit.

U poslovanju je naglašena društvena odgovornost prilikom odabira djelatnosti.

Profesionalnim, inovativnim i održivim pristupom dolazi do sustavnih promjena koje nadilaze nedostatke tržišta i iskorištavaju postojeće mogućnosti za zapošljavanje teško zapošljivih i marginaliziranih skupina, a istovremeno pokriva socijalne potrebe pružanjem nepostojećih usluga u zajednici.

Kreiranjem novih strategija u sustavu društvenih vrijednosti pokreće se inovativan pristup umrežavanja i mobiliziranja svih postojećih i raspoloživih resursa u zajednici u cilju prevladavanja sektorskih i institucijskih nedostataka, a za poboljšanja uvjeta življenja, očuvanja okoliša i održivog razvoja.

Socijalno poduzetništvo predstavlja primjenu općih poduzetničkih načela, kao što su: inovativnost, razumno preuzimanje rizika, samouvjerenost, uporan rad, jasno postavljanje ciljeva i odgovornost u društvenom sektoru sa ciljem unaprjeđenja kvalitete življenja. Kod socijalnog poduzetništva potrebno je istodobno težiti ostvarenju financijske i društvene vrijednosti, te osmisliti plansko reinvestiranje profita u nove socijalne programe u zajednici.

Da bi socijalno poduzetništvo zaživjelo mora imati:

 • solidan investicijski i poslovni plan
 • dobro educiran poduzetnički management
 • nekoliko izvora financiranja
 • podršku i poticaj društvenih i državnih tijela.

Razlika imeđu tradicionalnog i socijalnog poduzetništva

Obje vrste poduzetnika su prvenstveno motivirane prilikom koju vide i zato slijede svoju viziju bez obzira na sve prepreke. Bitno je naglasiti i važnost vlastitog zadovoljstva zbog uspješne realizacije ideja.

Bitna razlika između profitnog i socijalnog poduzetnika je u vrijednosti i vrsti pothvata.

Za profitnog poduzetnika na prvom mjestu je tržište koje može platiti i na taj način realizirati ostvarenje profita prodajom proizvoda ili usluge.

Socijalni poduzetnik stremi visokim vrijednostima socijalnih transformacijskih procesa, a realizirani profit se reinvestira u razvoj zajednice.

Socijalno poduzetništvo je usmjereno na potrebe zanemarenog ili ugroženog stanovništva kojemu nedostaju financijska sredstva ili politička moć da ostvare pozitivne promjene u korist poboljšanja kvalitete svog života. To ne znači da će socijalni poduzetnik izbjegavati profitne pothvate.

Socijalni poduzetnik može ostvarivati prihode kroz neprofitno ili profitno poduzeće.

Ono što bitno razlikuje socijalnog od tradicionalnog poduzetnika je prvenstveno društvena dobrobit ostvarena socijalnim poduzetništvom.

Socijalno poduzetništvo karakteriziraju tri komponente:

 • Identificiranje nepravedne ravnoteže koja uzrokuje isključivanje, marginalizaciju ili patnju dijela stanovništva kojem nedostaju financijska sredstva ili politička moć da ostvare bilo kakve korisne promjene za sebe
 • Prepoznavanje prilike u toj nepravednoj ravnoteži, razvijanje socijalno korisnih poduzetničkih pothvata, korištenjem inspiracije, kreativnosti, spremnosti na akciju za stvaranje dobrobiti, hrabrost i snaga za stvaranje stabilnosti na određenom području
 • Stvaranje nove, stabilne ravnoteže koja koristi raspoloživi potencijal i resurse te na taj način ublažuje patnju ciljane skupine, ali i osigurava bolju budućnost za zajednicu u cjelini

Preduvjeti za pokretanje socijalnog poduzetništva

Da bi pokrenuli socijalno poduzetništvo potrebno je zadovoljiti 4 osnovna preduvjeta i to:

Postojanje tržišta

 • potreba za robom i uslugama koju ćemo proizvoditi
 • zadovoljene navike kupaca
 • praćenje trendova
 • dobro razmotrena realna konkurencija
 • zašto baš mi možemo pružiti usluge ili proizvesti robu.

Isplativost poslovnog pothvata

 • potrebna količina robe ili usluga za ostvarivanje dobiti
 • odnos uloženih sredstava i vrijeme potrebno za realiziranje dobiti
 • imamo li ljudske, materijalne i financijske resurse za pokretanje aktivnosti.

Ima li organizacija potrebno znanje?

 • marketing
 • utvrđivanje cijena usluga ili robe
 • kvalitetna tehnologija za pružanje usluga i roba
 • osiguran sustav kvalitete vrednovanja.

Utjecaj pothvata na zajednicu

 • analiza utjecaja na direktne korisnike – analiza utjecaja indirektne korisnike
 • analiza utjecaja pokrenutog pothvata na razvoj zajednice – osiguranje održivosti pokrenutih aktivnosti.

http://www.nesst.org – međunarodna organizacija koja pomaže organizacijama civilnog društva u razvoju njihova socijalnog poduzetništva.

Za dodatne savjete i pomoć obratite se našim Recupero stručnjacima.

Pročitajte sljedeći članak: Bilješke uz financijske izvještaje

Podijeli:

Nedavne objave