09.12.2016 / Knjigovodstveni savjeti Savjeti za poduzetnike

Što je drugi dohodak i koje obveze nosi?

Drugi dohodak je razlika između svakog pojedinačnog primitka što se ne ostvaruje po osnovi primitaka od nesamostalnog rada (plaća i mirovina), od samostalne djelatnosti, od imovine i imovinskih prava, od kapitala te od osiguranja i propisanih izdataka.

Po osnovi primitaka od drugog dohotka obračunavaju se i plaćaju:

 1. Porez na dohodak od drugog dohotka — obračunava, obustavlja i plaća isplatitelj prilikom svake isplate primitka, a taj primitak nije plaća iz radnog odnosa, niti mirovina, niti primitak za obavljenu samostalnu djelatnost, niti primitak od imovine i imovinskih prava, od kapitala, ili od osiguranja
 2. Prirez porezu na dohodak — plaća obveznik poreza na dohodak ako je prirez propisan gradskom ili općinskom odlukom u gradu ili općini njegovog prebivališta ili uobičajenog boravišta
 3. Porez na dodanu vrijednost (PDV) — obračunava i plaća porezni obveznik ako je u prethodnoj kalendarskoj godini vrijednost ukupnih godišnjih isporuka bila veća od 230.000,00 kn, ili ako je već upisan u registar obveznika PDV-a.
 4. U određenim slučajevima i obvezna osiguranja (doprinose za mirovinsko i zdrastveno osiguranje).

 Što je to drugi dohodak?

Drugim dohotkom osobito se smatraju:

 • primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu;
 • autorske naknade isplaćene prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava;
 • primici po osnovi djelatnosti sportaša;
 • primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, sportskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti;
 • primici u naravi koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada;
 • nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja iznad propisanog iznosa;
 • primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga prema posebnim propisima iznad 50.000,00 HRK godišnje;
 • stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima iznad 1.600,00 HRK mjesečno (iznimno u nekim slučajevima iznad 4.000,00 HRK mjesečno);
 • sportske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju sportašima amaterima za njihovo sportsko usavršavanje iznad 1.600,00 HRK mjesečno;
 • nagrade za sportska ostvarenja iznad 20.000,00 HRK godišnje i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima iznad 1.600,00 HRK; te
 • ostali posebno nenavedeni primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji.

Jesu li obveznici koji ostvaruju drugi dohodak dužni voditi poslovne knjige i evidencije?

Oni ne moraju voditi poslovne knjige i evidencije, osim kad se prijave u Registar poreznih obveznika s namjerom da dohodak utvrđuju na način propisan za samostalne djelatnosti kao razliku između poslovnih primitaka i izdataka na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija.

Dodatne informacije o oporezivanju drugog dohotka pročitajte ovdje.

Za dodatne savjete kontaktirajte naš knjigovodstveni servis u Zagrebu ili knjigovodstveni servis u Osijeku.

Podijeli:

Nedavne objave