26.08.2016 / Knjigovodstveni savjeti

Što vam je potrebno kako biste dobili PDV ID broj

PDV ID broj za porezne obveznike iz država članica Europske unije

1. Porezni obveznici iz država članica Europske unije koji na području Republike Hrvatske obavljaju isporuke dobara i usluga, čije je mjesto oporezivanja u Republici Hrvatskoj ili koji isporučuju dobra kojima prijeđu hrvatski prag isporuke ili odustaju od hrvatskog praga isporuke od 270.000 kn moraju zatražiti od Porezne uprave dodjelu PDV ID broja. Struktura PDV ID broja je HR OIB. Porezni obveznici iz država članica Europske unije kojima je dodijeljen hrvatski PDV ID broj, postaju obveznici podnošenja PDV prijava u Republici Hrvatskoj od trenutka izdavanja PDV ID broja.

2. Dodjela PDV ID broja obavlja se podnošenjem obrazaca:

  • Zahtjev za registriranjem za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV)
  • Zahtjev za određivanjem i dodjelom osobnog identifikacijskog broja (OIB).

Potrebne obrasce moguće je koristiti s Internet stranice Porezne uprave – www.porezna-uprava.hr u dijelu Porez na dodanu vrijednost & EU.

3. Uz obrasce potrebno je dostaviti dokumentaciju:

  • dokaz o registraciji osobe (akt o osnivanju ili izvadak iz nadležnog registra)
  • potvrdu porezne uprave države u kojoj ima sjedište da je registriran kao porezni obveznik
  • izjavu ili drugi dokaz da namjerava poslovati u Republici Hrvatskoj
  • ovjerenu punomoć za zastupanje (ako posluje preko poreznog zastupnika)

4. Dokumentacija iz točke 3. mora biti na hrvatskom jeziku odnosno prevedena na hrvatski jezik uz ovjeru prijevoda.

5. Obrasce te dokumentaciju za dodjelu PDV ID broja može podnijeti obveznik ili njegov opunomoćenik. Ako obveznika zastupa opunomoćenik uz dokumentaciju iz točke 3. podnosi se i ovjerena punomoć (na hrvatskom jeziku ili ovjereni prijevod). Obrasce te dokumentaciju moguće je poslati  poštom preporučeno uz naznaku na pošiljci „Za dodjelu PDV ID broja“.

6. Po provjeri podnijetih Obrazaca i dokumentacije Porezna uprava odmah odnosno najkasnije u roku od 8 dana dodjeljuje obvezniku PDV ID broj.

7. Porezni obveznik koji ima PDV ID broj, a prestaje poslovati na području RH dužan je u roku od 8 dana obavijestiti Poreznu upravu, radi ukidanja dodijeljenog PDV ID broja. Porezna uprava ukinut će PDV ID broj po službenoj dužnosti obvezniku koji prema raspoloživim podacima Porezne uprave ne obavlja gospodarsku djelatnost dulje od dvije godine te u svim ostalim slučajevima kada postoji sumnja u zloupotrebu PDV ID broja.

Za dodatnu pomoć slobodno nas kontaktirajte u naš knjigovodstveni servis u Zagrebu ili knjigovodstveni servis u Osijeku.

Pročitajte naš sljedeći članak: Kriteriji socijalnog poduzetništva

Podijeli:

Nedavne objave