05.07.2016 / Knjigovodstveni savjeti Savjeti za poduzetnike

Poslovne knjige – što su i kako ih koristimo?

Poslovne knjige dijelimo na osnovne poslovne knjige i pomoćne poslovne knjige. Osnovne se sastoje od dnevnika i glavne knjige, a pomoćne od knjige blagajne, knjige inventara, knjige dioničara te analitičkih knjigovodstava (knjigovodstva dugotrajne imovine, kupaca i dobavljača, sirovina i materijala, trgovačke robe, gotovih proizvoda, plaća, rashoda, prihoda).

OSNOVNE POSLOVNE KNJIGE

Osnovne poslovne knjige mora voditi svaki poslovni subjekt, bez obzira na njegovu veličinu. Ovoj skupini knjiga pripadaju:

Dnevnik

U dnevniku se knjiže poslovne promjene vremenskim slijedom nastajanja, odnosno kronološki. Služi za kontrolu vremenskog redoslijeda knjiženja.

Poduzeće može voditi opći dnevnik ili više specijalističkih dnevnika

Opći dnevnik mora sadržavati minimalno naziv tvrtke, datum vršenja promjene, datum knjiženja transakcije, dokument na temelju kojeg se knjiže transakcije, opis poslovne transakcije, iznos transakcije (na strani duguje i na strani potražuje) te poziv na konto glavne knjige (ako je to potrebno).

Glavna knjiga

Glavna knjiga je sistematska i sveobuhvatna evidencija. Sastoji se od knjigovodstvenih konta, odnosno računa. Glavna knjiga mora imati toliko knjigovodstvenih konta da obuhvati cjelokupno poslovanje firme, odnosno sva sredstva, obveze, kapital, sve rashode i prihode.

Glavnu knjige čine dva odvojena dijela – bilančni zapis i zvanbilančni zapisi.

Iznosi na kontima glavne knjige za određeno razdoblje moraju biti usklađeni s iznosima iskazanima u bilanci i računu dobiti i gubitka, odnosno izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.

POMOĆNE POSLOVNE KNJIGE

Pomoćne poslovne knjige pomažu osnovnim poslovnim knjigama, te detaljnije razrađuju određena stanja i kretanja evidentirana u osnovnim knjigama

Knjiga blagajne

Knjiga blagajne otvara se radi evidentiranja gotovinskih uplata i isplata. Iisprave za evidentiranje su blagajnička uplatnica koju ispostavlja blagajnik kada prima novac, blagajnička isplatnica koju ispostavlja blagajnik kada isplaćuje gotovinu te blagajnički izvještaj u koji se evidentiraju sve uplatnice i isplatnice.

Knjiga inventara

U knjizi inventara evidentiraju se nabave, upotreba i otuđivanje svake vrste dugotrajne materijalne imovine.

Knjiga dioničara

Knjigu dioničara uvode samo dionička društva, a u nju dioničari upisuju podatke o dioničaru, broj dionica koje posjeduje, vrijednost dionica i broj glasova.

Za dodatna pitanja i pomoć obratite se našim stručnjacima u knjigovodstveni servis u Zagrebuknjigovodstveni servis u Osijeku ili knjigovodstveni servis u Vukovaru. 

Pročitajte sljedeći članak: Bilanca – važan dokument tvrtke

poslovne knjige

Podijeli:

Nedavne objave